Statut

Statut Stowarzyszenia
„Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki”

Jako ludzie nauki a jednocześnie chrześcijanie widzimy, że szybki rozwój naszej cywilizacji w zakresie kultury materialnej nie zaspokaja podstawowych potrzeb duchowych człowieka. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach rozpowszechnia się światopogląd materialistyczny, który neguje wiarę w Boga i przeciwstawia sobie naukę i wiarę. Zauważamy, że w naszym społeczeństwie istnieją poważne zagrożenia w sferze moralności i etyki, a dzisiejsi chrześcijanie często przeżywają swoją wiarę jedynie w zaciszu domowym, nie przyznając się do niej za zewnątrz.
Będąc powołani przez Boga do służenia innym ludziom, chcemy przyczynić się do zmniejszenia tego rozdźwięku między wiarą a działalnością zawodową i społeczną, jaki występuje w naszym środowisku. Uważamy, że podstawowy przekaz Ewangelii powinien być komunikowany zarówno słowem, jak i przykładem życia. Pragniemy, aby wierzący w Chrystusa pracownicy uczelni byli Jego godnymi reprezentantami i stosowali prawdy Ewangelii przy prowadzeniu badań naukowych oraz w relacjach ze współpracownikami, przełożonymi i studentami. W codziennym życiu zawodowym wielokrotnie stajemy przed dylematami natury etycznej i jest naszym pragnieniem, aby były one zawsze rozwiązywane dla dobra ludzi na podstawie spójnego systemu etycznego opartego na podstawach chrześcijańskich.
Celem naszych działań jest ponadto pokazanie, że lepsze zrozumienie funkcjonowania ogromnie złożonego świata, w jakim żyjemy, związane jest ściśle z lepszym poznawaniem jego Stwórcy, co powinno skłaniać wielu do stawania się prawdziwymi uczniami Chrystusa. Czerpiąc siłę do przemiany swojego życia od Jezusa, podkreślamy ważność osobistego nawrócenia, budowania swoich przekonań w oparciu o Pismo Święte oraz polegania na mocy Ducha Świętego. Uważamy, że wielką wartość ma współpraca chrześcijan różnych denominacji, znajdujących swoją jedność w ramach takich wyznań wiary, jak na przykład Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie, sformułowanych jeszcze w pierwszych wiekach naszej ery.

Kierując się tymi wartościami tworzymy stowarzyszenie „Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki”.

I. Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki”. W dalszej części statutu nazywane będzie Forum.
2. Siedzibą Forum jest miasto Warszawa.
4. Terenem działania Forum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania celów statutowych Forum może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
5. Forum może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Forum opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

II. Cele i środki działania

1. Celem Forum jest krzewienie w środowisku naukowym i akademickim idei i wartości chrześcijańskich wpływających na rozwój wiary, wychodzących naprzeciw potrzebom tego środowiska oraz pomagających rozwiązywać problemy związane z życiem zawodowym, rodzinnym i społecznym.
2. Forum realizuje swoje cele przez:
A) organizowanie wykładów, seminariów i spotkań dyskusyjnych z zakresu nauki, etyki i wiary, ich wzajemnych relacji oraz na inne tematy nurtujące środowisko naukowe;
B) organizowanie konferencji ogólnokrajowych oraz międzynarodowych poświęconych określonej problematyce ważnej dla środowiska naukowego w Polsce;
C) organizowanie obozów wypoczynkowo-szkoleniowych integrujących środowisko chrześcijan – pracowników nauki oraz rozwijających wiarę;
D) publikowanie materiałów (książek, czasopism, materiałów na nośnikach elektronicznych itp.) o tematyce związanej z celami Forum;
E) tworzenie grup Forum na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych;
F) współpracę z innymi organizacjami akademickimi i chrześcijańskimi działającymi w środowisku naukowym w Polsce i za granicą.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkowie Forum dzielą się na
A) Członków zwyczajnych;
B) Członków wspierających;
C) Członków honorowych.
2. Członkami Forum mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Forum przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Forum.
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub innego kraju, związana ze środowiskiem naukowym lub akademickim przez swoją pracę zawodową, zainteresowania lub działalność duszpasterską.
4. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Forum na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rekomendacji dwóch członków zwyczajnych. Procedurę przyjmowania nowych członków zwyczajnych określa dokładniej regulamin przyjęty przez Zarząd Forum.
5. Członek zwyczajny ma prawo
A) po odbyciu rocznego stażu wybierać i być wybieranym do władz Forum. Wymaganie stażu nie dotyczy członków – założycieli;
B) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
C) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Forum;
D) brać udział w działaniach Forum z prawem głosu.
6. Członek zwyczajny zobowiązany jest do
A) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Forum;
B) regularnego opłacania składek na rzecz Forum;
C) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Forum;
D) dbania o dobre imię Forum i godne jego reprezentowanie;
E) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Forum.
7. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Forum i akceptująca jego cele, deklarująca pomoc w ich realizacji, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji.
8. Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Forum, zgłaszać do władz Forum wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Forum działań oraz brać udział w działaniach Forum.
9. Członkiem honorowym Forum może zostać osoba fizyczna o szczególnych zasługach w realizacji celów Forum. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Forum lub 1/3 członków zwyczajnych Forum.
10. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Forum; poza tym posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
11. Członkostwo w Forum ustaje na skutek:
A) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Forum, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
B) śmierci lub – w przypadku osoby prawnej – utraty osobowości prawnej;
C) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Forum lub działania na szkodę Forum;
D) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
12. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty przekazania uchwały. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

IV. Władze Forum

1. Władzami Forum są
A) Walne Zebranie Członków Forum, zwane dalej Walnym Zebraniem;
B) Zarząd Forum, nazywany dalej Zarządem;
C) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały władz Forum podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
3. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia piętnaście minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków. Ustalenie to nie dotyczy wprowadzania zmian w statucie lub decyzji o rozwiązaniu Forum.
4. W Zebraniu odbywanym w drugim terminie zapaść mogą wyłącznie uchwały w zakresie wcześniej ustalonym w zawiadomieniu pisemnym.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Forum w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu tego organu. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
6. Zebrania władz Forum mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

V. Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Forum.
2. Walne Zebranie Członków może być:
A) zwyczajne;
B) nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd
A) z własnej inicjatywy;
B) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
C) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Forum.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
A) ustalanie kierunków i programu działania Forum;
B) uchwalanie statutu i jego zmian;
C) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
D) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej (w trybie głosowania tajnego);
E) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
F) ustalanie wysokości składek członkowskich;
G) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Forum i przeznaczeniu jego majątku;
H) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
I) nadawanie tytułu członka honorowego Forum;
J) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

VI. Zarząd Forum

1. Walne Zebranie wybiera 4-7 członków Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. W skład Zarządu wchodzą także Przewodniczący Oddziałów Forum.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
6. Zarząd określa kierunki działalności Forum na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania, a w szczególności:
A) realizuje uchwały Walnego Zebrania i kieruje całokształtem działalności Forum zgodnie z celami statutowymi;
B) uchwala plany działalności Forum i preliminarzy budżetowych;
C) sprawuje zarząd nad majątkiem Forum;
D) ustala regulamin wynagrodzeń pracowników Forum;
E) podejmuje decyzje w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej;
F) podejmuje decyzje w sprawie zaciągania zobowiązań;
G) zwołuje Walne Zebranie;
H) podejmuje uchwały w sprawie przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających, zawiera porozumienia z członkami wspierającymi, będącymi osobami prawnymi oraz wnioskuje o nadanie tytułu członka honorowego Froum;
I) rozpatruje spory pomiędzy członkami powstałe na tle działalności Forum;
J) składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
K) uchwala regulaminy przewidziane w statucie;
L) w szczególnych wypadkach zwalnia z obowiązku płacenia składek członkowskich;
M) reprezentuje Forum na zewnątrz i działa w jego imieniu;
N) powołuje i rozwiązuje komisje i zespoły organizacyjne;
O) podejmuje decyzje o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz o członkostwie w tych organizacjach na zasadach pełnej autonomii.
7. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
8. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Forum.

VII. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Forum powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Forum trwa 5 lat.
4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
A) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Forum;
B) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
C) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
D) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
E) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;
F) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Forum, ani być pracownikami Forum.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
9. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Forum złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
10. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.

VIII. Oddziały i Grupy Forum

1. Forum ma prawo zakładania Oddziałów terytorialnych, zrzeszających co najmniej 15 członków zwyczajnych. Ilość Oddziałów nie może być większa niż 8.
2. Oddziały są powoływane i rozwiązywane przez Zarząd Forum w drodze uchwały. Zarząd Forum określa też teren działania Oddziałów.
3. Oddziały Forum i jego władze podlegają bezpośrednio Zarządowi Forum.
4. Oddziały Forum nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.
5. Członkami Oddziału są Członkowie Zwyczajni Forum, zamieszkali lub pracujący na terenie działania Oddziału.
6. Władzami Oddziału są:
A) Walne Zebranie Członków Oddziału, zwane dalej Walnym Zebraniem Oddziału;
B) Zarząd Oddziału;
C) Komisja Rewizyjna Oddziału.
7. Walne Zebranie Oddziału może być:
A) zwyczajne;
B) nadzwyczajne.
8. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Oddziału.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału
A) z własnej inicjatywy;
B) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału;
C) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału powinno być zwoływane w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
11. Walne Zebranie Członków Oddziału ma za zadanie:
A) uchwalenie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu Forum i uchwałami władz Forum;
B) wybieranie 3 – 5 członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału (w trybie głosowania tajnego);
C) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału.
12. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
A) realizacja celów Forum na terenie działania Oddziału;
B) kierowanie bieżącą pracą Oddziału;
C) wykonywanie uchwał i postanowień naczelnych władz Forum i Walnego Zebrania Forum;
D) zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału;
E) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Oddziału,
Zarządowi Forum albo Walnemu Zebraniu Forum w zależności od właściwości spraw;
F) opiniowanie podań w sprawach przyjęcia nowych członków Forum.
13. Postanowienia IV 2-5 oraz VI 2-5 stosuje się odpowiednio do Oddziałów Forum
14. Członkowie zwyczajni Forum w liczbie przynajmniej trzech mogą utworzyć Grupę Forum. Grupy są powoływane i rozwiązywane przez Zarząd Forum (lub jeśli Grupa działa na terenie Oddziału Forum – Zarząd Oddziału) w drodze uchwały. Członkowie zwyczajni Forum należący do Grupy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Grupy na trzyletnią kadencję w głosowaniu tajnym. Grupa jest jednostką regulaminową Forum i może działać na terenie danego miasta, uczelni, wydziału czy instytutu.

IX. Komisje Rewizyjne Oddziałów

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli wewnętrznej Oddziału powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 5 lat.
4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
A) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału;
B) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
C) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału;
D) zwołanie Walnego Zebrania Oddziału, w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym statutem;
E) składanie na Walnym Zebraniu Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu Oddziału;
F) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Oddziału.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Forum, ani być pracownikami Forum.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
8. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
9. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo żądania od członków i władz Oddziału złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
10. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależna od Zarządu Oddziału.

X. Majątek i Fundusze Forum

1. Źródłami powstania majątku Forum są:
A) składki członkowskie;
B) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
C) wpływy z działalności statutowej Forum, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Forum, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
D) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Forum;
E) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody będą przeznaczone na cele statutowe. Ewentualną decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Forum odrębną uchwałą.
3. Do reprezentowania Forum i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Forum uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

XI. Zmiana statutu i rozwiązanie Forum

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Forum przez Walne Zebranie podejmowane jest w głosowaniu jawnym i wymaga większości 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Forum Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Forum. Walne Zebranie wskaże także fundacje lub stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Forum, po wypełnieniu jego zobowiązań.