Bryza

Konferencja Bryza 2021

Krótka historia wcześniejszych konferencji z cyklu „Bryza”

Bryza 2005 odbyła się w dniach 11-21 VIII w Łebczu koło Władysławowa. Program obejmował dyskusje programowe, omówienie praktycznych aspektów życia chrześcijańskiego oraz serię wykładów, opisujących pracę Pana Jezusa z Apostołami.

 Oprócz wykładów głównych w programie opisanych dalej Bryz były też bardzo ciekawe i użyteczne referaty zgłaszane przez uczestników. Informacje o nich będą dostępne na stronie internetowej w dokładniejszych opisach konferencji, w miarę jak materiały z poprzedniej strony będą przywracane na tę nową.
   Istotną częścią każdej Bryzy był również program integracyjny wycieczek i innych form budowania wzajemnych relacji, o czym też tutaj w tych skrótowych informacjach nie piszemy.

Bryza 2006 (3-13 VIII we Władysławowie). Głównymi wykładowcami byli:
• ks. dr Krzysztof Bardski – jego wykłady dotyczyły podstaw rozumienia hebrajskich i greckich tekstów Starego i Nowego Testamentu.
• ks. prof. Piotr Lenartowicz SJ omawiał złożoność zjawisk biologicznych, rozwój organizmów żywych oraz koncepcje pochodzenia człowieka.
• ks. Jan Chrzanowski odniósł wybrane teksty Ewangelii wg św. Marka do współczesnej rzeczywistości i pracy duszpasterskiej.
• prof. Mark White dzielił się doświadczeniami powiązania wiary z pracą zawodową.
• David Richardson zapoznał uczestników z przekonaniami pracowników amerykańskich uczelni oraz relacjami między chrześcijaństwem a współczesną kulturą.
• Adam Adamus omawiał praktyczne zasady życia chrześcijańskiego.

Bryza 2008 (14-24 VIII we Władysławowie). Wykładowcą przybliżającym tekst Pisma świętego, a dokładmiej Listu do Galatów, był dr Jerzy Grzybowski. Prof. Mark White mówił o służbie chrześcijan na uczelni oraz o integracji wiary i badań naukowych. Ks. Jan Chrzanowski omawiał bibliijne podstawy budowania wspólnoty i relacji między osobami wierzącymi. Spotkania dyskusyjne dotyczyły sposobów realizacji podstawowych celów Forum.

Bryza 2009 (3-13 VIII w Zakopanem). Tym razem naszymi wykładowcami głównymi byli:
• Henryk Knapik – jego wykłady opierały się o główne myśli Ewangelii wg św. Jana. Towarzyszyły im spotkania studium wybranych fragmentów Ewangelii (w małych grupach).
• prof. Czesław Grabarczyk zapoznawał uczestników z tematem rozwoju nauczycieli akademickich: programowaniem procesu rozwoju, etapami doktoryzowania i habilitowania, podnoszenia kwalifikacji doktorów habilitowanych.
• Planowana była trzecia seria wykładów – ks. prof. Piotra Lenartowicza na temat filozoficznych aspektów zjawisk biologicznych – ale została odwołana z powodu problemów zdrowotnych wykładowcy.

Bryza 2010 (6-16 VIII również w Zakopanem). Główne wykłady tej konferencji prowadzili:
• Ellis Potter w swoich wystąpieniach omawiał światopogląd biblijny w konteście innych światopoglądów.
• dr Jerzy Grzybowski przybliżał uczestnikom temat hebrajskiej retoryki biblijnej.
• dr Jolanta Koszteyn przedstawiła pewne aspekty biologii i filozofii przyrody: pojęcie gatunku biologicznego, dynamikę mineralną, techniczną i biologiczną oraz strukturę ontyczną bytu żywego. Jej wykłady uzupełniły dwie sesje skypowe O. Piotra Lenartowicza, dotyczące filozofii przyrody ożywionej.
• Ks. Jan Chrzanowski – temat jego wykładów brzmiał: „Jesteśmy ludem błogosławieństw” – w oparciu o fragment Kazania na Górze.
• Ks. dr Mieczysław Kożuch mówił o rozwoju duchowym i ignacjańskiej formacji chrześcijańskiej.

Bryza 2011 (24 VII – 3 VIII w Kudowej Zdroju). Podczas pierwszej konferencji na Dolnym Śląsku:
• Henryk Kanpik kontynuując tematykę biblijną omawiał List do Kolosan.
• Edward Pawłowski poddał dogłębnej analizie tekst modlitwy „Ojcze nasz”.
• Dr Anna Seredyńska mówiła o osobowości nauczyciela akademiciego, problemie wypalenia zawodowego – w kontekście psychopatologii życia akademickiego.
• Prof. Joseph McRae Mellichamp przedstawił priorytety w życiu wierzącego naukowca w odniesieniu do zarządzania czasem, finansami, byciem dostępnym dla Boga i stawaniem się uczniem Jezusa.
• Ks. prof. Roman Rogowski omawiał relacje wiary i doświadczania piękna natury.

Bryza 2012 (5-15 VIII w Łazach koło Mielna). Tak więc po kilku latach w górach wróciliśmy nad morze…
Specyfikę pracy akademickiej przedstawiali z perspektywy swoich dyscyplin dr Anna Królikowska (pedagogika), prof. Dariusz Badura (inżynieria) i prof. Bogdan Mazan (humanistyka).
Ks. dr Stanisław Jaromi jako specjalista z dziedziny edukacji ekologicznej i ochrony środowiska mówił o relacji między nauką a wiarą w kontekście Pisma świętego, tradycji i współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.
Dr Alfred Palla uzasadniał historyczną wiarygodność Pisma świętego.
Dr Anna Seredyńska prowadziła warsztaty dotyczące poznania siebie jako fundamentu twórczej pracy zawodowej.
Dr Jan Wadowski również  w kontekście relacji nauki i wiary mówił o wyzwaniach, jakie niesie cywilizacja naukowo-techniczna.

Bryza 2013 (25 VII – 4 VIII w Wiśle). Czyli powrót w góry! W Wiśle mieliśmy trzech głównych wykładowców:
Tematem biblijnych analiz Henryka Knapika był List św. Jakuba.
Natomiast perpsektywę filozoficzną reprezntował prof. Ryszard Kleszcz w serii wykładów: „Nauka – religia – pogląd na świat”.
Ks. dr Mirosław Tykwer zajął się stykiem filozofii i teologii, mówiąc o poznaniu na gruncie tych dwóch dziedzin.

Bryza 2014 (24 VII – 3 VIII w Istebnej). Pozostaliśmy w Beskidzie Śląskim.
Z kolejną księgą Nowego Testamentu – Pierwszym Listem do Koryntian – uczestnicy mogli się bliżej zapoznać dzięki wykładom Henryka Knapika.
Powtórnie gościliśmy Ellisa Pottera – tym razem z tematem: „Obrona wiary, oskarżenie niewiary”.
Prof. Jan Woleński jako filozof poddał analizie takie problemy jak możliwość syntezy nauki i religii oraz możliwość zrozumienia creatio ex nihilo (stworzenia świata z niczego).

Bryza 2015 (23 VII – 2 VIII w Wetlinie). Nadal Beskidy, ale wschodnie. Jakie tematy główne były omawiane w Bieszczadach?
Wykłady prof. Juliana Ławrynowicza obejmowały omówienie wybranych rozdziałów jego książki „O drodze do Boga przez naukę, pracę i życie rodzinne”.
Dr Jefrey Breshears – jego tematem była bibliologia: czym jest Biblia, biblijne natchnienie, hermeneutyka biblijna, najstarsze manuskrypty. ustalanie kanonu Pisma świętego, krytyka tekstualna Biblii.
O. Maciej Zięba zajął się głównie rozróżnieniem religii od ideologii, zwracając uwagę, że to ideologie są najczęściej źródłem przemocy.

Bryza 2016 ( 11-21 VIII w Tyliczu). Główne wykłady tej konferencji:
O. Maciej Zięba – miłosiedzie Boże oraz nauczanie papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży.
Dr Jerzy Grzybowski – „Radość Ewangelii na podstawie 1 Listu do Tesaloniczan”; wykładom towarszyszyły warsztaty prowadzone przez Andrzeja Zabołotnego.
Prof. Julian Ławrynowicz przedstawił główne myśli drugiej część książki „O drodze do Boga…” – „Ścieżką pod górę”.
Seria wykładów dr Mirosława Ruckiego dotyczyła naukowego podejścia do świadectw wiary: dlaczego archeologia neguje Biblię, czy istnieją dowody archeologiczne na Wyjście z Egiptu, świadectwo Całunu Turyńskiego, techniczna niemożność ewolucji biologicznej, relacja między fizyką kwantową a teologią.
Dr Andrzej Migda omówił duchowość epoki reformacji oraz wpływ mistyków na teologię Marcina Lutra.

Bryza 2017 (27 VII – 6 VIII również w Tyliczu). Podczas drugiej “tylickiej” Bryzy naszymi wykładowcami głównymi byli:
• Prof. Andrzej Kochański omawiał tematy związane z bioetyką: przejście od eugeniki do biototalitaryzmu, perspektywy i zagrożenia terapii chorób genetycznie uwarunkowanych, wpływ technik wspomaganego rozrodu na ludzki genom.
• Stanisław Białecki w swoich wykładach wybrał z Ewangelii wg św. Jana opisy spotkań ówczesnych ludzi z Panem Jezusem: Nikodema, kobiety samarytańskiej, niewidomego od urodzenia, Tomasza Apostoła – i przedstawił wnioski wynikające dla naszej relacji z Bogiem.
• Piotr Wojciechowski skoncetrował się na tematyce kulturowo-religijno-społecznej, mówiąc o dialogu chrześcijaństwa z kulturą współczesną, wpływie demokracji i wolnego rynku na życie osoby wierzącej oraz relacje rodzinne, nauczaniu papieża Franciszka odnośnie ekologii.
• Prof. Michael Abdalla z powodu problemów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w Bryzie, dwie jego prezentacje przedstawił dr Mirosław Rucki – o zdumiewającej budowie zwykłego ziarnka pszenicy oraz o bliskowschodnich korzeniach europejskiej nauki.

Bryza 2018 (19-29 VII w Marianówce koło Bystrzycy Kłodzkiej). Po raz drugi spotkaliśmy się w Sudetach. Podczas konferencji:
• Stanisław Białecki kontynuował tematykę biblijną, przybliżając uczestnikom główne idee Listu do Rzymian:  ludzkiego grzechu i jego konsekwencji, Bożej sprawiedliwości, przemieniającej życie mocy Ewangelii, podstaw chrześcijańskiej jedności.
• Prof. Bogdan Mazan zarysował duchowe treści w wybranych utworach polskich poetów i pisarzy: Tadeusza Micińskiego, Marii Konopnickiej i Henryka Sienkiewicza.
• Piotr Wojciechowski omówił tematykę Bożego pokoju i pacyfizmu, relacji duszy i ciała,
• Tematyka wykładów dr Aleksandry Kruszyńskiej dotyczyła fizjologii człowieka: w kontekście wysiłku fizycznego (ważne podczas górskich wycieczek), chorób tarczycy, osteoporozy oraz roli witaminy D w organizmie człowieka.
• Dr Adam Cenian w swoich prezentacjach zajął się bardzo praktycznym pytaniem o rolę i wpływ wierzącego pracownika uczelni na otoczenie i o godność człowieka w Piśmie świętym w kontraście do wniosków wyciąganych z nauk przyrodniczych.

Bryza 2019 (18-28 VII w Niedźwiedziu-Podobin koło Mszany Dolnej). Była to ostatnia konferencja z tej serii w „tradycyjnej”, wyjazdowej formie.

Bryza 2020 (1-28 VII) po raz pierwszy odbyła się w wersji online. Konferencyjne wykłady, połączone z dyskusją, odbywały się codziennie o godz. 18:00.