O nas

Założyciele Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki zapisali w preambule statutu wartości, jakimi kierowali się tworząc stowarzyszenie:

Jako ludzie nauki a jednocześnie chrześcijanie widzimy, że szybki rozwój naszej cywilizacji w zakresie kultury materialnej nie zaspokaja podstawowych potrzeb duchowych człowieka. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach rozpowszechnia się światopogląd materialistyczny, który neguje wiarę w Boga i przeciwstawia sobie naukę i wiarę. Zauważamy, że w naszym społeczeństwie istnieją poważne zagrożenia w sferze moralności i etyki, a dzisiejsi chrześcijanie często przeżywają swoją wiarę jedynie w zaciszu domowym, nie przyznając się do niej za zewnątrz.

Będąc powołani przez Boga do służenia innym ludziom, chcemy przyczynić się do zmniejszenia tego rozdźwięku między wiarą a działalnością zawodową i społeczną, jaki występuje w naszym środowisku. Uważamy, że podstawowy przekaz Ewangelii powinien być komunikowany zarówno słowem, jak i przykładem życia. Pragniemy, aby wierzący w Chrystusa pracownicy uczelni byli Jego godnymi reprezentantami i stosowali prawdy Ewangelii przy prowadzeniu badań naukowych oraz w relacjach ze współpracownikami, przełożonymi i studentami. W codziennym życiu zawodowym wielokrotnie stajemy przed dylematami natury etycznej i jest naszym pragnieniem, aby były one zawsze rozwiązywane dla dobra ludzi na podstawie spójnego systemu etycznego opartego na podstawach chrześcijańskich.

Celem naszych działań jest ponadto pokazanie, że lepsze zrozumienie funkcjonowania ogromnie złożonego świata, w jakim żyjemy, związane jest ściśle z lepszym poznawaniem jego Stwórcy, co powinno skłaniać wielu do stawania się prawdziwymi uczniami Chrystusa. Czerpiąc siłę do przemiany swojego życia od Jezusa, podkreślamy ważność osobistego nawrócenia, budowania swoich przekonań w oparciu o Pismo Święte oraz polegania na mocy Ducha Świętego. Uważamy, że wielką wartość ma współpraca chrześcijan różnych denominacji, znajdujących swoją jedność w ramach takich wyznań wiary, jak na przykład Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie, sformułowanych jeszcze w pierwszych wiekach naszej ery.

Luty 2007 rok – Zebranie Założycielskie Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki

Zasadniczy cel Forum statut ujmuje następująco: Celem Forum jest krzewienie w środowisku naukowym i akademickim idei i wartości chrześcijańskich wpływających na rozwój wiary, wychodzących naprzeciw potrzebom tego środowiska oraz pomagających rozwiązywać problemy związane z życiem zawodowym, rodzinnym i społecznym.

Ten zasadniczy cel realizujemy w czterech podstawowych dziedzinach:

  • Wzajemną pomoc w stawaniu się coraz lepszym pracownikiem uczelni – tak w sferze pracy naukowej, jak i dydaktycznej;
  • Wzajemną pomoc w kształtowaniu życia w oparciu o wiarę i wartości chrześcijańskie, w równowadze między zawodową, rodzinną i duchową sferą życia;
  • Promocję wartości chrześcijańskich w kontekście spraw i problemów ważnych dla środowiska akademickiego (pracowników uczelni i studentów) oraz kształtowanie etyki pracy naukowej i dydaktycznej;
  • Integrację pracy naukowej z chrześcijańskim światopoglądem.

Działania Forum obejmują:

  • Organizowanie wykładów, seminariów i spotkań dyskusyjnych z zakresu nauki, etyki i wiary, ich wzajemnych relacji oraz na inne tematy nurtujące środowisko naukowe;
  • Organizowanie konferencji ogólnokrajowych oraz międzynarodowych poświęconych określonej problematyce ważnej dla środowiska naukowego w Polsce;
  • Organizowanie obozów wypoczynkowo-szkoleniowych integrujących środowisko chrześcijan – pracowników nauki oraz rozwijających wiarę;
  • Publikowanie materiałów (książek, czasopism, materiałów na nośnikach elektronicznych itp.) o tematyce związanej z celami Forum;
  • Tworzenie grup Forum na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych;
  • Współpracę z innymi organizacjami akademickimi i chrześcijańskimi działającymi w środowisku naukowym w Polsce i za granicą.

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki powstało jako nieformalna inicjatywa w 2001 roku.
17 lutego 2007 roku odbyło się Zebranie Założycielskie ChFPN jako stowarzyszenia.

Statut Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki (po zmianach z dnia 19.09.2020r.) jest dostępny tutaj…

Wpisane jest ono do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280571.
Numer Regon stowarzyszenia: 140995253.

Numer konta:
Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
ul. Wasilkowskiego 1A/95
02-776 Warszawa
65 2130 0004 2001 0414 0711 0001