Bryza 2009

Konferencja Bryza 2009

PROGRAM KONFERENCJI
wykłady i referaty

3.VIII (poniedziałek)
Przyjazd, kwaterowanie, kolacja
20:30 -21:30 Rozpoczęcie konferencji

4.VIII (wtorek)
15:30 – 16:20  Henryk Knapik – Wykład omawiający Ewangelię wg. św. Jana, cz. I
16:30 – 16:50 Praca własna nad tekstem Ewangelii
16:50 – 17:10 Zebranie jej rezultatów w grupach
17:10 – 18:10 Prof. Czesław Grabarczyk – Rozwój nauczycieli akademickich, cz. I
18:10 – 18:40  Dr Jan Wadowski –  „Na początku była świadomość”

Czesław Grabarczyk, Henryk Knapik, Jan Wadowski

5. VIII (środa)
15:30 – 16:20 Henryk Knapik – Ewangelia wg. św. Jana, cz. II
16:30 – 16:50  Praca własna nad tekstem Ewangelii
16:50 – 17:10 Zebranie jej rezultatów w grupach
17:10 – 18:10  Prof. Czesław Grabarczyk – Rozwój nauczycieli akademickich, cz. II
18:10 – 18:40 Dr Tadeusz Bewszko – „Podejmowanie decyzji – od teorii do praktyki w życiu osobistym i duchowym”

Wspólna praca nad tekstem Ewangelii wg. św. Jana, Tadeusz Bewszko

6. VIII (czwartek)
15:30 – 16:20 Film o życiu roślin, cz. I
16:20 – 17:20 Dyskusja po filmie
17:30 – 18:00  Dr Anna Seredyńska – „Znaczenie twórczej umiejętności docibilitas w przygotowaniu pedagogów do wykonywania zawodu”
18:00 – 18:30  Dr Łukasz Nysler – „Religia, społeczeństwo, krytyka. O potrzebie filozoficznego namysłu nad religią”

Anna Seredyńska, Łukasz Nysler

7. VIII (piątek)
15:30 – 16:20  Film o życiu roślin, cz. II
16:20 – 17:20 Prof. Czesław Grabarczyk – Rozwój nauczycieli akademickich, cz.  III
17:20 – 17:50 Andrzej Zabołotny – „Prawda w Piśmie świętym i prawda w poznawaniu natury – w oparciu o sprawę Galileusza”

Czesław Grabarczyk, Andrzej Zabołotny

8. VIII (sobota)
15:30 – 16:20  Henryk Knapik – Ewangelia wg. św. Jana, cz. III
16:30 – 16:50  Praca własna nad tekstem Ewangelii
16:50 – 17:10  Zebranie jej rezultatów w grupach
17:10 – 18:10  Prof. Czesław Grabarczyk – Rozwój nauczycieli akademickich, cz. IV
18:10 – 18:40  Dr Maria Jankowska – „Psychologiczna analiza nadziei człowieka w aspekcie wiary i rozumu”

Henryk Knapik, Maria Jankowska

9. VIII (niedziela) – dzień wolny

10. VIII (poniedziałek)
15:30 – 16:20  Henryk Knapik – Ewangelia wg. św. Jana, cz. IV
16:30 – 16:50  Praca własna nad tekstem Ewangelii
16:50 – 17:10 Zebranie jej rezultatów w grupach
17:10 – 18:10  Prof. Czesław Grabarczyk – Rozwój nauczycieli akademickich, cz. V
18:10 – 18:40  Dr ElżbietaStawnicka – „Biblijna koncepcja człowieka – nowe narodzenie, czyli o zradzaniu ducha ludzkiego. Duch ludzki a sfera nadprzyrodzona”

Elżbieta Stawnicka

11.VIII (wtorek)
15:30 – 16:20 Henryk Knapik – Ewangelia wg. św. Jana , cz. V
16:30 – 16:50 Praca własna nad tekstem Ewangelii
16:50 – 17:10 Zebranie jej rezultatów w grupach
17:10 – 17:40  Dr Jerzy Grzybowski – „O hebrajskiej retoryce biblijnej Rolanda Meyneta SI”
17:40 – 18:10  Anna Kryszczuk – „Refleksja wanitatywna, temporalna i hamartologiczna w poezji Sebastiana Grabowieckiego na podstawie odniesień do Księgi Hioba”
18:10 – 18:40  Dr Marek Grządziel – „O chodzeniu w światłości – na podstawie Pierwszego Listu Św. Jana”

Jerzy Grzybowski, Marek Grządziel

12. VIII (środa)
15:30 – 16:20  Henryk Knapik – Ewangelia wg. św. Jana, cz. VI
16:30 – 16:50  Praca własna nad tekstem Ewangelii
16:50 – 17:10  Zebranie jej rezultatów w grupach
17:10 – 18:00  Prof. Czesław Grabarczyk – Rozwój nauczycieli akademickich – dyskusja podsumowująca
18:00 – 18:40  Zakończenie konferencji, wnioski dotyczące następnej „Bryzy”

13. VIII (czwartek)
Wyjazd

OMÓWIENIE GŁÓWNYCH WYKŁADÓW

Henryk Knapik, prezes fundacji Biblos (www.fbiblos.org.pl), teolog, prowadził wykłady omawiające tekst Ewangelii wg św. Jana.  Wykładom tym towarzyszyły warszataty, podczas których uczestnicy w oparciu o tekst kolejnych rozdziałów Ewangelii szukali odpowiedzi na pytania:

• Co to znaczy uwierzyć?
• W co należy uwierzyć?
• Jakie są skutki uwierzenia?
• Jakie są skutki braku wiary?

Pytania te nawiązują do celu napisania Ewangelii: „I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego”. (J 20,30-31)

Prof. Czesław Grabarczyk, autor książki „Kształcenie pracowników nauki w zakresie nauk technicznych i rolniczych”, członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, specjalista w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska – prowadził wykłady z dyskusją na temat planowania rozwoju zawodowego pracowników uczelni.

Materiały przygotowane do tych wykładów obejmują następującą tematykę:

(Pełny tekst materiałów – Czesław Grabarczyk: „Proces podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akadmickich”)

I. Programowanie i proces rozwoju naukowego nauczycieli akademickich

1. Ogólne założenia koncepcji uczelni akademickich
2. Ogólna charakterystyka kształcenia akademickiego
3. Uzasadnienie konieczności działalności badawczej nauczycieli akademickich
4. Wzajemne uwarunkowania pracy badawczej i dydaktycznej
5. Model nauczyciela akademickiego
6. Definicja pojęcia „pracownik nauki” i jego funkcje
7. Klasyfikacja naukowców
8. Ochrona nauki przed skutkami działalności pseudonaukowców
9. Cechy osobowości kandydatów do pracy naukowej
10. Zagadanienia rekrutacji i selekcji pracowników nauki
11. Formy kształcenia i doskonalenia kwalifikacji naukowych
12. Warunki uzyskiwania kwalifikacji naukowych
13. Zasady działania specjalistycznego zespołu naukowego
14. Zasady programowania indywidualnego rozwoju naukowego

Załącznik do rodziału I: Rola seminariów i dyskusji naukowych

II. Proces doktoryzowania i habilitowania

1. Ogólne cele doktoryzowania i habilitowania
2. Społeczny charakter procesu doktoryzowania i habilitowania
3.Układy ról w procesie doktoryzowania i habilitowania
4. Kształtowanie cech osobowości pracownika naukowego
5. Czynniki wpływające na poziom doktoratów i habilitacji
6. Ogólne wymagania dotyczące rozpraw doktorskich i habilitacyjnych
7. Wybór rodzaju i zakresu tematyki oraz programu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych
8. Ogólne zalecenia opracowywania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych
9. Różnice między rozprawami doktorskimi i habilitacyjnymi

Załącznik do rodziału II: Promotor – jego rola i obowiązki

III. Przypadki wadliwej realizacji procesu doktoryzowania i habilitowania

1. Ogólna charakterystyka rezultatów uzyskiwania stopni naukowych
2. Zarys ogólnego opisu wadliwych przypadków
3. Przegląd objawów wadliwej realizacji procesu uzyskiwania kwalifikacji

IV. Proces podnoszenia kwalifikacji doktorów habilitowanych

1. Określenie pojęcia „profesor” i jego rola w zakresie kształcenia kadr naukowych
2. Określenie pojęcia „szkoła naukowa” i jego rola
3. Określenie pojęcia „autorytet naukowy” i jego znaczenie
4. Uwagi dotyczące warunków uzyskiwania tytułu naukowego profesora
5. Przegląd przyczyn niskiej sprawności uzyskiwania w Polsce stopni i tytułów naukowych

Załączniki końcowe:
– Warunki uznania rozwiązania problemu naukowego
– Kryteria naukowości pracy badawczej
– Jan Łukasiewicz: „Do młodych pracowników nauki”
– Bibliografia

Trzecia seria wykładów, ks. prof. Piotra Lenartowicza, dotycząca filozoficznych aspektów zjawisk biologicznych, została odwołana ze względu na problemy zdrowotne wykładowcy (Piotr Lenartowicz – filozof przyrody, lekarz, jezuita, ksiądz i profesor zwyczajny na Wydziale Filozoficznym krakowskiej Wyższej Szkoły Filozofii i Wychowania Ignatianum i kierownik Katedry Filozofii Przyrody. Część artykułów O. Lenartowicza dostępna jest na stronie http://www.jezuici.pl/lenartowicz/ )

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI

Wycieczki w góry:

Inne wieczorne rozrywki:

Wspólne ognisko: