Roczne studium Biblii 2023-24

Propozycja warsztatów biblijnych na rok akademicki 2023/2024


Proponowane terminy spotkań online to:
– grupa 1) pierwszy wtorek każdego miesiąca od 18:00 do 20:00 (pierwsze spotkanie 5 września 2023 r.);
– grupa 2) pierwsza sobota każdego miesiąca od 10:00 do 12:00 (pierwsze spotkanie 2 września 2023 r.).

(Zgłoszenie udziału w warsztatach: kontakt@chfpn.pl ) 

UWAGA: istnieje też możliwość organizowania osobnych spotkań dla tych, którzy chcą realizować dany program w grupkach stacjonarnych (na żywo). Dla animatorów takich grupek przewidywane jest spotkanie online w ostatnią sobotę poprzedniego miesiąca od 10:00 do 12:00 (tj. pierwsze spotkanie przygotowujące do poprowadzenia tematu wrześniowego odbędzie się 26 sierpnia 2023 r.). Od animatora wymaga się jedynie chęci i możliwości systematycznego uczestniczenia w spotkaniach animatorów online i odpowiedzialnego podejścia do swojej grupki stacjonarnej (cała reszta jest w opracowywanych na bieżąco materiałach).


„Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża” (Rz 12,2)

Te słowa napisał Apostoł Paweł do wiernych w Rzymie, zanim wymienił listę zachowań, charakterystycznych dla chrześcijan. Wynika z tego, że zanim podejmiemy działania, ukierunkowane na zewnątrz, musimy coś zrobić z samym sobą, ze swoim wnętrzem. Przemieniać się przez odnawianie umysłu, rzecz jasna, nie da się bez pomocy Ducha Świętego – jednak Duch Święty nic nie będzie mógł w nas zmienić bez systematycznego zaangażowania naszej woli i naszego umysłu.
Stąd ta propozycja 12 spotkań ukierunkowanych na samowychowanie, które odbędą się w formie zdalnej (platforma zoom albo MS Teams). Zapraszam do udziału każdego, kto chce zadać sobie trud zrozumienia Słowa Bożego i podejmie się systematycznej pracy, a w szczególności:
– weźmie aktywny udział we wszystkich spotkaniach (oznacza to, że grupa będzie się składała wyłącznie z osób, które rozpoczną zajęcia we wrześniu 2023 r., bez możliwości dołączenia do grupy później),
– jest nastawiony na zabieranie głosu w dyskusji z poszanowaniem opinii innych, zadawanie pytań i odpowiadanie na zadane pytania;
– przeznaczy czas na wykonanie zadania domowego po każdym spotkaniu i zechce się nim podzielić na spotkaniu następnym.
Ze względu na to, że zaplanowane tematy są ze sobą ściśle powiązane, opuszczenie jednego spotkania spowoduje trudności ze zrozumieniem kolejnego tematu, zaś opuszczenie dwóch spotkań stawia pod znakiem zapytania sensowność udziału w pozostałych. Dlatego tak ważne jest, by od razu założyć udział we wszystkich spotkaniach, i konsekwentnie tego się trzymać.
W tym roku warsztaty są zaplanowane z wykorzystaniem tekstów z Ewangelii Mateusza – najbardziej „żydowskiej” księgi Nowego Testamentu. Jako uzupełnienie, w celu pogłębienia rozumienia kontekstu kulturowo-historycznego Ewangelii Mateusza, planowane są trzy dodatkowe spotkania weekendowe (w listopadzie, lutym i maju). Forma (stacjonarna czy zdalna), terminy i tematy zostaną dookreślone we wrześniu-październiku 2023 r. Proponowane tematy spotkań:

Roczne studium Biblii
ukierunkowane na samowychowanie

Rok akademicki 2023/24

(oprócz proponowanego studium zalecane jest przeczytanie całej Biblii! Warto skorzystać z programu rocznego, np. http://www.wieczernik.oaza.pl/download/roczne_czytanie_biblii.pdf )

Blok tematyczny I. Postrzeganie i ocena siebie

1) Bóg pochylający się nade mną: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12)
– Czytamy Mt 9,9-13. (kontekst: obiektywna ocena własnego stanu) Dlaczego Jezus przyszedł do grzeszników? Czy Bóg potrafi rozwiązać moje problemy? Do czego Jezus chce powołać mnie, grzesznika? Co muszę zrobić, by mój stan obecny zmienił się na lepsze?

2) Jezus nadający nam wartość: „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała” (Łk 7,47)
– Czytamy Łk 7,36-50. (kontekst: świętość Boga) Czy mogę stanąć przed Jezusem, jeśli jestem uwikłany w grzech? Jak się zachowam, kiedy się przekonam, że Jezus wie wszystko, co uczyniłem? Jak to wpłynie na moje poczucie własnej wartości?

3) Czy mam kwalifikacje do szczęścia? (Mt 5,1-12)
– Czytamy Mt 5,1-12. (kontekst: Jezus Stwórcą) Skąd Jezus może wiedzieć, w czym jest prawdziwe szczęście? Które makaryzmy dotyczą mnie? Które z nich mnie na pewno nie dotyczą? Czy nagroda w niebie jest warta fatygi?

Blok tematyczny II. Wybór ideału/wzoru

4) Wybór króla: „Gdzie jest król żydowski?” (Mt 2,2)
– Czytamy Mt 2,1-13. (kontekst: Boże Narodzenie) Czy Jezus jest kimś, komu chcemy służyć jak królowi? Jak rozpoznajemy Jego królewską godność? Na czym polega nasze poddaństwo? Co możemy złożyć w darze Królowi?

5) Pójście za Jezusem: „kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 16,25)
– Czytamy Mt 16,24-28. (kontekst: sąd Boży) Czy możliwe jest prawdziwe naśladowanie Jezusa? Jak mogę nie ponieść szkody na duszy? Czy jestem gotowy otrzymać zapłatę według mojego postępowania? Co musi się zmienić we mnie, by moje postępowanie zaczęło kwalifikować się do nagrody?

6) Poznanie wartości Króla: „To jest Jezus, król żydowski” (Mt 27,37)
– Czytamy Mt 27,11-14.27-31.35-38.41-43 (kontekst: odkupienie i zmartwychwstanie). W jakim stopniu mogę panować nad sobą i otaczającym światem? W jakim stopniu podlegam władzy i woli innych? Jakiego króla chciałbym mieć? Czy Jezus kwalifikuje się na to stanowisko?

Blok tematyczny III. Kierowanie sobą

7) Zakres możliwości pracy nad sobą: „Oto siewca wyszedł siać” (Mt 13,3)
– Czytamy Mt 13,18-23. (kontekst: utworzenie w sobie warunków do wzrostu Słowa Bożego) Jak obrabiamy rolę swojego serca, do którego trafia Słowo Boże? Jakie stwarzamy warunki, by Słowo Boże w nas wykiełkowało i przyniosło owoce?

8) Post i modlitwa: „Wy zatem tak się módlcie” (Mt 6,8)
– Czytamy Mt 6,5-15. (kontekst: modlitwa indywidualna i wspólnotowa) Czy modlitwa wspólna jest „mocniejsza” niż indywidualna? Czy poważnie traktuję wytrwanie w próbie? Czy umożliwiam Bogu, by przebaczył moje przewinienia? Czy moja modlitwa jest skuteczna? Dlaczego?

9) Zdecydowana amputacja duchowej gangreny: „odetnij i odrzuć od siebie” (Mt 18,8)
– Czytamy Mt 18,6-9. (kontekst: zdecydowana rezygnacja z grzechu) Jak silne jest moje przywiązanie do grzechu? Czy odcięcie się od grzechu sprawi mi ból? Czy warto zgodzić się na ból rozstania się z grzechem w celu pozyskania życia?

Blok tematyczny IV. Autokrytyczna refleksja

10) Obiektywna ocena swojego życia: „kiedy przyniesiesz dar swój przed ołtarz” (Mt 5,23)
– Czytamy Mt 5,17-25. (kontekst: relacja z Bogiem) Jakie miejsce w moim życiu zajmuje Prawo Boże i Jego przykazania? Po co mam się przejmować relacjami z ludźmi, kiedy mam relację z Bogiem?

11) Punkty odniesienia: „Czyż i celnicy tego nie czynią?” (Mt 5,46)
– Czytamy Mt 5,43-48. (kontekst: obraz Boga w Jezusie dostępny dla nas) Dlaczego Jezus oczekuje, że będę doskonały, jak Ojciec w niebie? Dlaczego celnik Mateusz nie widzi wartości w tym, co czynią celnicy? Co zrobiłem, a co jeszcze mogę zrobić, by Bóg przemienił mnie z celnika w Swój własny obraz?

12) Przygotowanie na dalszą drogę: „razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach” (Mt 25,4)
– Czytamy Mt 25,1-13. (kontekst: koniec świata) W jakim stanie jest moja „lampa”? Czy zauważam zmiany w sobie w wyniku obcowania ze Słowem Bożym? Czy mam „zapas oliwy” też na dalszą drogę? Co należy poprawić, by pozytywne przemiany we mnie były bardziej trwałe skuteczne?

Cele do osiągnięcia:

– byśmy zdobyli się na zaufanie Jezusowi i pozwolili Mu rozwiązywać nasze problemy,
– byśmy uczyli się obiektywnie oceniać zachodzące w życiu zmiany zarówno pod kątem własnych osiągnięć, jak i bezpośredniego działania Boga,
– byśmy pełnili wolę Boga w swoim życiu (w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się) i przynosili Mu chwałę w każdym swoim działaniu,
– byśmy ciągle podejmowali wysiłek samowychowania według Jego wzoru i hierarchii wartości.

Studium opracował: Mirosław Rucki, dr hab. inż., prof. UTH Radom, dr nauk humanistycznych (literatura aramejska), dr nauk społecznych (nauki o rodzinie), wykładowca w Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, absolwent podyplomowych studiów: Pedagogicznych (Poznań), Nauk o Rodzinie (Poznań) i Biblijnych (Wrocław); członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Society of Biblical Literature (USA) oraz Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki.

Podstawy metodologiczne opracowania:
• J. Kochel, Wprowadzenie do antropologii pedagogicznej. W kręgu pedagogiki katolickiej, Opole 2018.
• M. Rucki, Samowychowanie w kryzysie: propozycja dla Ruchu Wiernych Serc, „PERSPEC†IVA – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, R. XVIII, 34 (2019) nr 1, s. 175-190.
• M. Rucki, Program formacyjny Ruchu Wiernych Serc jako propozycja sposobu wyjścia z kryzysu, „Teologia i Człowiek”, 51 (2020) nr 3, s. 179-196.
• M. Rucki, Warsztaty biblijne – wyniki badań ankietowych, w: Postrzeganie sfery publicznej w perspektywie nauk humanistycznych, red. A. Surma, M. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2022, s. 174-187.
• G. Krawiec, Formacja małżeńska i rodzinna w Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Rozprawa doktorska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2021.
Publikacje naukowe dotyczące Ewangelii Mateusza:
• M. Rucki, „Modlitwa Pańska” w kontekście mentalności żydowskich adresatów Ewangelii Mateusza, „Scriptura Sacra”, 16 (2012), s. 121-140.
• M. Rucki, Czy Pan Jezus zniósł prawo odwetu? „Scriptura Sacra”, 17 (2013), s. 47-58.
• M. Rucki, Czy Jezus akceptował rozwód? „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 22 (2014) nr 1, s. 67-86.
• M. Rucki, „I nie bądź niewierzącym”: żydowskie rozumienie uzasadnionej wiary, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 23 (2015) nr 1, s. 85-98.
• M. Rucki, O jakich psach mówi Jezus w Mt 7,6?, „PERSPEC†IVA – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 28 (2016) nr 1, s. 210-224.
• M. Rucki, Po co mieszkańcy Jerozolimy krzyczeli „Hosanna”? Studium Mt 21,9 z uwzględnieniem szerszego kontekstu, „Scriptura Sacra” 25 (2021), s. 209-225.
• M. Rucki, „Biada wam faryzeusze, obłudnicy” – rabiniczne nauczanie jako tło dla Mt 23. „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich” 2022, R. 19, nr 19, s. 487-510

Konsultacje biblijne: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, specjalista w zakresie teologii biblijnej).