Programy 2021 – 22

Spotkania rekolekcyjne

Przeznaczone są głównie dla uczestników opisanych poniżej warsztatów biblijnych edycji 2021/22, ale udział mogą też zgłaszać chętni niebiorący udziału w warsztatach (pisząc na adres kontakt@chfpn.pl ). Warunkiem jest zadeklarowanie udziału we wszystkich trzech opisanych poniżej sesjach weekendowych (26-28 listopada 2021; 18-20 lutego 2022; 20-22 maja 2022), jak też wykonywanie zadań domowych oraz aktywny udział (odpowiadanie na postawione pytania). Ze względu na niepewność pandemiczną pierwszy cykl (26-28 XI 2021) odbędzie się online, natomiast dalsze dwa w zależności od sytuacji. (Ze względów zarówno organizacyjnych, jak i merytorycznych, konieczne jest punktualne podłączanie się uczestników do każdego spotkania online. W tej serii wykładów jedno z drugiego wynika i opuszczenie lub spóźnienie się na jedno spotkanie poskutkuje niezrozumieniem kolejnych zagadnień. To jest droga, którą trzeba przejść razem krok po kroku, żeby był jakiś tego efekt).

Program biblijnych spotkań rekolekcyjnych – Życie i nauczanie Szymona Kefasa
SZYMON KEFAS W EWANGELIACH (26-28 LISTOPADA 2021, ONLINE)

26.11 (piątek)
19:00-20:00 Wprowadzenie
– kontekst kulturowo-historyczny

27.11 (sobota)

9:00 – 12:00 Wykłady (z półgodzinną przerwą)
– początki (J 1,40-44)
– powołanie (Łk 5,8 – człowiek grzeszny, rybak ludzi)
– góra Tabor
– bycie skałą / zgorszeniem
– „wpadki” Piotra (J 13,8-9 itd.)

12:00 – 17:00 Praca własna (odpowiedzi na pytania kontrolne)

17:00 – 18:00 Wypowiedzi uczestników – dzielenie się swoimi odpowiedziami na pytania kontrolne

28.11 (niedziela)

9:00 – 10:30 Odpowiedzi na pytania uczestników i wykłady
– gotowość Piotra do walki
– zaparcie się Jezusa
-spotkanie ze Zmartwychwstałym (J 21,1-19)

11:00 – 12:00 Wypowiedzi uczestników i zakończenie

SZYMON KEFAS W DZIEJACH APOSTOLSKICH (18-20 LUTEGO 2022)

(Szczegółowy program, forma i miejsce do ustalenia)

– Wniebowstąpienie
– Szawuot
– posługa w Jerozolimie
– posługa w Samarii
– posługa w Lod i Jaffie
– wyjście do gojów (Kejsaria i tłumaczenie się w Jerozolimie)
– Jerozolima: uwięzienie i wyzwolenie (Dz 12,12 – dom Marka)
– Sobór Jerozolimski
– posługa w Antiochii – Asyryjczycy

SZYMON KEFAS W LISTACH PAWŁA I PIOTRA (20-22 MAJA 2022)

(Szczegółowy program, forma i miejsce do ustalenia)

– przynależność do Piotra (1 Kor 1,12)
– posługa wśród Życdów (Ga 2,7-8)
– kontakty Piotra z Pawłem (Ga 1,18 – 2,14)
– relacje z Markiem (Dz 12,12 i 1 P 5,13) – Koptowie
– nakazy Piotra
– zakazy Piotra
– ostrzeżenia Piotra
– zachęty Piotra


Warsztaty biblijne dotyczące samowychowania, samodyscypliny i samoedukacji

Obydwie grupy uczestników w roku 2021/22 rozpoczęły spotkania we wrześniu 2021r. i nie ma już możliwości dołączenia do nich. Kolejną edycję warsztatów rozpoczniemy we wrześniu 2022 roku, ale już teraz można zgłaszać wstępnie swoje zainteresowanie udziałem, pisząc na adres kontakt@chfpn.pl  (z programem można się zapoznać tutaj)

Dlaczego warto wziąć udział?
Bóg oczekuje, że będziemy go miłować, sercem, duszą i umysłem (por. Pwt 6,5; Mt 22,37; Łk 10,27). W dzisiejszych czasach w naszym kraju niewiele mamy możliwości angażowania umysłu w miłowanie Boga i rzadko szukamy argumentów racjonalnych dla swojej wiary. Tymczasem wiara chrześcijańska jest wyborem, który może i powinien opierać się na zgromadzonej wiedzy, z której wynika przekonanie o dobroci Boga, Jego miłosierdziu, władzy nad życiem i śmiercią, a także wiedzy o Jego podejściu do wielu spraw naszego życia i o sposobach wspierania nas w naszych problemach. Bez tej wiedzy polegamy na naszym wyobrażeniu o tym, jaki Bóg jest, a kiedy On nie pasuje do naszych wyobrażeń, jesteśmy Nim rozczarowani.
Dlatego zapraszamy do wspólnej przygody z Pismem Świętym, które pomoże nam odkrywać i rozumieć charakter Boga i Jego działanie w licznych sytuacjach życiowych. Śledząc wydarzenia z historii zbawienia będziemy mogli wielokrotnie się przekonać, że nasz los nie jest Bogu obojętny, że On realnie chce i potrafi zadziałać w naszym życiu, oraz że Jego działanie realnie rozwiązuje nasze problemy. Zastanawiając się nad sytuacjami, opisanymi w Biblii, będziemy mogli zauważyć, co w nas przeszkadza Bogu zadziałać i wymaga naprawienia. Idąc tym tropem i otwierając Bogu możliwości do działania w naszym życiu zauważymy, jak stopniowo Bóg nas przemienia, odtwarzając w nas Swój obraz (por. Kol 3,10).
Organizacja warsztatów
Cykl roczny składa się z 12 spotkań (bez przerwy wakacyjnej). Temat każdego spotkania ma określony cel i stanowi mały krok do przodu, dlatego zalecana jest obecność na wszystkich spotkaniach. Z tego też powodu do grupy utworzonej we wrześniu nie będzie można dołączyć później (można będzie dołączyć dopiero do nowej grupy w następnym roku). Ze względu na znaczenie samodzielnej pracy w naszym rozwoju, przewidziane są „zadania domowe” do wykonania w czasie między spotkaniami. Zadań domowych nikt nie będzie sprawdzał, ale każdy uczestnik będzie poproszony o podzielenie się (3-5 minut) na kolejnym spotkaniu, co dla niego było ważne i odkrywcze w zadaniu domowym.
Każde spotkanie składa się z trzech części: (1) przeczytanie fragmentu Pisma Świętego i omówienie kontekstu historyczno-kulturowego, (2) odniesienie do własnego życia (podzielenie się swoimi problemami, których dotyka przeczytany fragment, przy czym inni nie komentują wypowiedzi), (3) dyskusja otwarta, polegająca na zadawaniu pytań i wspólnym szukaniu odpowiedzi z możliwością krytykowania siebie nawzajem przy zachowaniu kultury dyskusji.
Każdy uczestnik otrzymuje materiały w postaci kilku stron z opisem przebiegu spotkania, czytanych fragmentów Biblii i zadawanych pytań. Oprócz tego w materiałach jest zadanie domowe i załączniki do pogłębienia wiedzy – fragmenty publikacji naukowych powiązanych z tematem spotkania i czytanym fragmentem Biblii. W ten sposób uczestnicy będą mieli bazę do dalszego własnego rozwoju.

Proponowane terminy dwunastu spotkań:
– pierwsza sobota miesiąca o godz. 10:00-12:00,
– pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18:00-20:00.

Przewidujemy też możliwość utworzenia grupy zdalnej dla osób, które chcą równolegle realizować zaproponowany program w swoich grupkach „na żywo”, korzystając z przygotowanych przez nas prezentacji oraz materiałów dla animatorów i uczestników.
Dodatkowo, dla uczestników warsztatów i innych chętnych, planujemy przeprowadzenie weekendowych spotkań biblijnych przed rozpoczęciem Adwentu (koniec listopada), przed Wielkim Postem (luty następnego roku) oraz przed Zesłaniem Ducha Świętego (maj). Tematy zajęć będą dotyczyły życia i nauczania św. Piotra, a forma (weekendowe rekolekcje stacjonarne czy spotkania zdalne) i terminy zostaną ogłoszone we wrześniu.