NEW18 Wpływ ideologii

Monografia  Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne

Podstawę monografii stanowi pokłosie konferencji Nauka-Etyka-Wiara 2018, która odbyła się w dniach 31 maja – 3 czerwca 2018r. w Będlewie k. Poznania. Na bazie większości wygłoszonych referatów zostały opracowane artykuły, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostały włączone do monografii.

Spis treści oraz teksty poszczególnych artykułów:

Część I. Ideologia a poglądy religijne

Michael Abdalla: Dhimmi – niemuzułmanin w państwie muzułmańskim: teoria i praktyka
Mirosław Rucki: Ideologiczne aspekty hipotez dotyczących autorstwa Pięcioksięgu
Mojżeszowego
Jarosław Moskałyk: Człowiek religijny a ideologia świecka
Mirosław Rucki, Michael Abdalla, Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz: Czy definicja natury Jezusa Chrystusa powinna prowadzić do podziału?

Część II. Ideologia, światopogląd, społeczeństwo

Natalia Zimniewicz: Doktryna Kościoła katolickiego w kalkulacjach ekonomicznych spółek medialnych 
Jan Wadowski: Rzeczywistość a ideologia. Niektóre cechy ideologii i jej skutki
Ryszard Kleszcz: Józef Maria Bocheński o filozofii, ideologii i światopoglądzie
Andrzej Kochański: Od eugeniki do totalitaryzmu biogenetycznego
Julian Ławrynowicz: Ewolucja podstawowych rodzajów powołań w ciągu pontyfikatu św. Jana Pawła II

Część III. Ideologia a wychowanie

James A. West: The Role of Community in Relationship Development: A Review
Andrzej Urbaniak: Nauczyciel akademicki a wychowanie
Anna Seredyńska: Przemoc i bierna agresja – definicje pojęć i ich konsekwencje

Część IV. Ideologia gender a rodzina

Ilona Bartocha-Galik: Ideologia gender a prawda o człowieku
Stanisław Waluś: Genderyzm ucieczką od rzeczywistości
Agnieszka Marianowicz: Ideologia homoseksualna i jej mistyfikacje.
Część 1: Konfrontacja z danymi naukowymi
Część 2: Implikacje społeczne i praktyczne
Grzegorz Krawiec: Wybrane uwarunkowania powodzenia i niepowodzenia w małżeństwach

Część V. Ideologia materialistyczna w świetle nauk empirycznych

Adam Cenian: Darwinizm – zagrożenia i słabości naturalizmu
Mirosław Rucki, Nigel Crompton: Engineering and information problems of the iconic apes into humans transition
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz: Kosmologia kwantowa a ideologia materialistyczna