Bryza 2021 wykłady

Bryza 2021 – rozkład wykładów

8.07 (czwartek)
Mirosław Rucki (Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, Stowarzyszenie Biblistów Polskich).
Czy Pan Jezus zniósł prawo odwetu?
W komentarzach biblijnych, zwłaszcza dotyczących Kazania na górze (Mt 5,1-7,29), często spotyka się twierdzenie, że Pan Jezus zniósł starotestamentowe prawo odwetu. Referat jest próbą analizy tego zagadnienia i odpowiedzi na pytania: Czy Jezus mógł znieść jakiekolwiek starotestamentowe prawo? Czy zasada „oko za oko” jest tym, co my nazywamy „prawem odwetu”? Czy zemsta jest zgodna z duchem Starego Testamentu? Co Pan Jezus miał na myśli, odnosząc się do zasady: „oko za oko, ząb za ząb”?

9.07 (piątek)
Weronika Pawłowicz (Biblioteka Śląska)
Życie z wiarą. Kazimierz Wallis – redaktor i żołnierz
W wystąpieniu zostanie przedstawiona postać Kazimierza Wallisa (1896-1918), pochodzącego z Rozbarku, obecnej dzielnicy Bytomia. Był on uzdolniony plastycznie, muzycznie i literacko. Z domu wyniósł głęboką wiarę i umiłowanie polskich tradycji kulturalnych, którym dał wyraz w swojej twórczości oraz licznych listach.

10.07 (sobota)
Robert Boryczka (Szkoła Misyjna im. Apostoła Pawła)
Moc Boża, która ożywia wierzących
Omawiany tekst (Ef 2,1-10) poprzedza modlitwa Pawła (Ef 1,15–23) o to, aby wewnętrzne oczy, oczy serca jego czytelników zostały oświecone – aby Bóg dał im zrozumienie, mądrość, aby wiedzieli o tym błogosławieństwie, które otrzymali z Chrystusem i dzięki Chrystusowi, którego Bóg wzbudził z martwych i posadził na wyżynach niebieskich swoją mocą. Ta sama moc, która okazała się w przypadku Chrystusa, ma też wpływ na życie odbiorców listu. O tym, co ta moc Boża uczyniła w nich pisze Paweł w rozważanym przez nas fragmencie (Ef 2,1-10) i to postaramy się w wykładzie zrozumieć. 

11.07 (niedziela)
Anna Seredyńska (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Pandemia: doświadczenia i wnioski
Czas pandemii dla wszystkich wiązał się z dużym stresem. Prawdopodobnie najwięcej kosztował osoby młode, które straciły możliwość kontaktów z kolegami, ale jeszcze więcej osoby starsze, które przeżywały lęk o siebie i bliskich. Referat zaprezentuje wyniki wywiadu przeprowadzonego z seniorami. Będzie również próbą szukania od strony psychologicznej drogi wychodzenia z kryzysu związanego z przeżytym stresem.

12.07 (poniedziałek)
Michael Abdalla (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Obrzędy przejścia w tradycji Kościoła asyryjskiego
Narodziny, a szczególnie chrzest, oraz zawarcie związku małżeńskiego i ostatnie pożegnanie, to najważniejsze cezury w życiu człowieka, które powinny być tak trwałe, jak słowa Ewangelii. Czy tak jest faktycznie u dzisiejszych Asyryjczyków, jednego z pierwszych ludów, które przyjęły chrześcijaństwo?

13.07 (wtorek)
Jan Wadowski (Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej)
Upadek cywilizacji postępu i początek nowej kultury
W obliczu wielorakiego kryzysu, jaki dotknął cywilizację Zachodu, idea postępu wydaje się być sfalsyfikowana. Jednak, jak to zwykle ma miejsce na gruzach jednej cywilizacji powstaje inna. Wydaje się więc, że mimo wszystko można zauważyć syndromy rozwoju nowej kultury, zarówno w wymiarze materialnym, jak i – szczególnie – niematerialnym. 

14.07 (środa)
Adam Cenian (Instytut Maszyn Przepływowych PAN)
Zagrożenia wolności akademickiej
Społeczeństwo potrzebuje niezależnej wolnej nauki, inaczej nauka zostaje wykorzystana dla usprawiedliwienia polityki. Bóg jest zainteresowany aby człowiek/naukowiec był wolny nawet wtedy gdy wiąże się to z pewnym (nawet wysokim) kosztem. Wolność kosztuje. Chrystus oferuje prawdziwą wolność: „Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” Ew. Jana 8:31-32.

15.07 (czwartek)
Hieronim Chojnacki (Uniwersytet Gdański)
Pochwała i usprawiedliwienie wiary Abrahama w „Bojaźni i drżeniu” Sørena Kierkegaarda
Duński filozof i pisarz podjął wysiłek racjonalnego i dociekliwego  rozpoznania, zdefiniowania i wysłowienia wiary w Boga, posługując się trudnym, kontrowersyjnym wręcz wątkiem Starego Testamentu – ofiary Izaaka. Nazywając Abrahama „rycerzem wiary” i traktując go jako przykład jednostki religijnej pisarski podmiot przedstawia jednak swoje rozterki duchowe, czyli trudności w naśladowaniu i akceptacji postawy opisywanego idola. Próba rekonstrukcji przewodu myślowego tekstu „Bojaźni i drżenia” (1843) i procesu racjonalnego rozumienia oraz interpretacji postaci Abrahama natrafia na barierę komunikacyjną i myślową, a jest nią paradoks. To paradoks pozwala Duńczykowi na usprawiedliwienie bezgranicznego zaufania do Boga i „teleologicznego zawieszenia etyki”.

16.07 (piątek)
Mirosław Rucki (Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, Stowarzyszenie Biblistów Polskich).
Apokalipsa św. Jana – cele i środki przekazu objawienia Bożego
Apokalipsa jest jedną z najtrudniejszych ksiąg Biblii, i to nie tylko ze względu na jej odległość pod względem czasu, języka, kultury i związanych z tym środków przekazu treści. Problemem jest wielowymiarowość, wielowątkowość i zamierzona wieloznaczność każdego opisu. Przy tym wszystkim uderza spójność dzieła jako całości i konsekwentne wielopłaszczyznowe wkomponowanie Apokalipsy w całokształt Objawienia Bożego. Uważne przyjrzenie się tej Księdze pozwala zauważyć głębię wychodzącą daleko poza ramki zazwyczaj odczytywanego w niej zwycięstwa dobra nad złem i katastrofalnego zakończenia historii ludzkości. Spróbujmy razem zastanowić się, co Bóg miał nam do powiedzenia, kiedy objawił Janowi to wszystko, o czym czytamy w Apokalipsie.

17.07 (sobota)
Michał Chaberek (dominikanin, doktor teologii fundamentalnej)
Progresywne stworzenie jako trzecia droga w sporze o ewolucję
Od chwili pojawienia się nowożytnej teorii ewolucji Karola Darwina chrześcijanie zmagają się z odpowiedzią na pytanie o pochodzenie gatunków. Darwin zanegował bowiem klasyczne podejście chrześcijańskie, zgodnie z którym gatunki zostały stworzone osobno na przestrzeni czasu. Po Darwinie w kręgach chrześcijańskich ukształtowały się dwie przeciwstawne teorie. Pierwsza z nich to kreacjonizm młodej Ziemi, druga to teistyczny ewolucjonizm. Obie teorie mają swoje istotne wady. Dlatego należy zaproponować trzecią drogę, czyli progresywne stworzenie. W tym ujęciu najlepiej godzi się wymagania współczesnej nauki i tradycyjnej teologii w kwestii wyjaśniania początków świata, gatunków i człowieka.