WWW.CHFPN.PL

Skuteczna służba chrześcijańska

Podstawy biblijne

   Pan Jezus przed odejściem od swoich uczniów dał im kilka wskazówek. Mówią o tym przede wszystkim dwa wersety: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28,19) oraz "(...) będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" (Dz 1,8). Według słów Jezusa z Ewangelii Mateusza, czynienie uczniów powinno być naturalnym zajęciem Jego naśladowców. Werset z Dziejów Apostolskich można rozumieć w kategoriach sfer wpływów. Jerozolimą dla osoby wierzącej może być jego rodzina, sąsiedztwo lub kościół. Judeą - miejsce pracy lub szersza społeczność. Samarią - jeszcze dalsza sfera wpływu. Wzięte razem, wersety te jasno mówią że Pan oczekuje od swoich uczniów wywierania wpływu dla Niego gdziekolwiek pójdą , tj. w ich sferach oddziaływania. Dla pracownika naukowego - chrześcijanina obejmuje to też jego uczelnię. Można na to spojrzeć tez inaczej: nie ma sensu myśleć, że chrześcijanin będzie spędzał wielką część swojego życia w jakimś miejscu (na uczelni) , 40 do 50 godzin tygodniowo lub więcej, i nie będzie w tym miejscu wywierał wpływu dla Chrystusa.

   Dzisiaj wielu chrześcijan uważa, że ich służba ogranicza się do ich zaangażowania w kościele. Ale w Ef 4,11-12 Apostoł Paweł opisywał różne funkcje w kościele następująco: "I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego" A z tego wynika, że ważną rolą kościoła jest wyposażanie wierzących do ich służby. Gdzie ta służba jest realizowana? Częściowo w kościele, ale może i powinna dokonywać się poza kościołem - w domu, w sąsiedztwie, w szerszej społeczności i w miejscu pracy. Niektóre kościoły nawet umieszczają przy wyjściu napisy "wchodzisz na pole misyjne". W Liście do Kolosan 4,17 Apostoł Paweł napisał "Powiedzcie zaś Archipowi: uważaj, abyś wypełnił posługę, która wziąłeś od Pana". Każdy chrześcijanin otrzymał służbę od Pana: tak jak Archip musimy troszczyć się o jej wypełnienie.

   Z pewnością znacząca ilość pracowników uczelni jest chrześcijanami. Ale wielu z nich nie wywiera wpływu dla Chrystusa w swoim miejscu pracy. Dlaczego tak jest? Niektórzy nie wiedzą co robić lub ja to robić. Ten problem jest prosty i ma proste rozwiązanie, które starają się wskazać służby Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki; możemy pomóc przez udzielenie informacji i wyposażenie do służby takich profesorów. Dla wielu problemem jest obawa - że przez zbytni rozgłos na uczelni mogą wpaść w kłopoty. Z tym problemem można sobie poradzić, jeśli się wie, co jest dozwolone i co jest skuteczne w prowadzeniu służby na uczelni. Dla niektórych profesorów - chrześcijan istotą sprawy jest opinia ludzi. Apostoł Jan napisał w Ewangelii wg św. Jana 12,42-43: "Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą". Chrześcijanin -pracownik naukowy szukający chwały Bożej znajdzie sposoby pomocy współpracownikom ze swojej uczelni w poznawaniu Chrystusa.

   Dla żonatych / zamężnych wykładowców jest szczególnie ważne by jako para widzieli możliwość wspólnego zaangażowania się w społeczności wierzących na uczelni i służenia tam razem. Współmałżonkowie pracowników uczelni mogą bardzo pomóc w Chrześcijańskim Forum. Służbę zachęcania innych pracowników naukowych będących w związku małżeńskim często można prowadzić najskuteczniej wspólnie, jako para. Wielu współmałżonków kadry profesorskiej posiada zdolności kierowania i zarządzania, które są często bardzo potrzebne w lokalnej służbie Chrześcijańskiego Forum. Mogą też odgrywać znaczącą rolę zarówno w przygotowaniu szczególnych spotkań na uczelni, jak też regularnych, cotygodniowych czy comiesięcznych spotkań. Mogą też zaangażować się w rozwój wizji służby na uczelni i strategii realizacji tej wizji; takie zaangażowanie na etapie określania wizji i planowania jest szczególnie ważne, by współmałżonkowie wiedzieli, że jest to też ich służba i żeby z entuzjazmem wspierali zaplanowane działania. Dodatkowo, wiele znaczących możliwości służby powstaje przez otwarcie swojego domu. Niektóre z najskuteczniejszych akcji ewangelizacyjnych dla studentów (jak np. "Piątkowe wieczory z filmem") są realizowane w domu i to najlepiej przy entuzjastycznym poparciu współmałżonka. Podobnie niektóre spotkania ewangelizacyjne dla kolegów i koleżanek z pracy również można przeprowadzić w domu.

Cechy charakteru

   Szereg cech charakteru wyróżnia profesora - chrześcijanina w jego odniesieniu do służby, w tym:

1. Rozumie toczącą się na uczelniach wyższych ideologiczną walkę. Zdaje sobie sprawę, że niektóre z nich nie są już "wolnym rynkiem" otwartej wymiany idei; że ogólnie rzecz biorąc chrześcijaństwo zostało skutecznie zepchnięte na margines i że często nie ma miejsca w programach zajęć czy w ogóle na terenie uczelni na otwarte badania obejmujące chrześcijańskie idee czy chrześcijański światopogląd.

2. Postrzega uczelnię jako ważne miejsce służby. Rozumie, że polecenie Jezusa dane Jego uczniom wzywa do szukania sposobności wywierania wpływu dla Chrystusa na uczelni. Obejmuje to docieranie do studentów i współpracowników z Ewangelią, jak również dążenie do przemiany uczelni ku lepszemu - przez staranie się by przywrócić chrześcijańskim ideom i wartościom znaczące miejsce na uczelniach.

3. Jest oddany ewangelizacji i uczniostwu. Zdaje sobie sprawę, że wszelkie problemy społeczne, włącznie z tymi dręczącymi uczelnie, są zasadniczo problemami indywidualnymi i mogą być rozwiązane tylko wtedy, gdy poszczególne osoby uznają swoją pozycję wobec Boga i pojednają się z Nim. Profesor - chrześcijanin uznaje, że ewangelizacja jest konieczna dla doprowadzenia ludzi do właściwej relacji z Bogiem, zaś uczniostwo jest konieczne dla realizacji ich potencjału w Chrystusie.

4. Angażuje się osobiście w działania ewangelizacyjne i uczniowskie - nakierowane na przyprowadzanie osób ze społeczności uczelnianej do Pana Jezusa Chrystusa i bycie dla nich mentorem w wierze. Konkretne formy tego zaangażowania zależą od wielu czynników, wliczając w to zdolności i zainteresowania danego profesora czy pojawiające się różne sposobności itp. Tym niemniej, profesor - chrześcijanin będzie zaangażowany w znaczącym stopniu w takie działania.

5. Rozumiejąc ważność synergii w relacjach, szuka możliwości wspólnego działania z innymi podobnie myślącymi pracownikami uczelni, by razem wywierać wpływ dla Chrystusa.  I znów konkretne formy tych działań będą zależeć od osobowości, sytuacji na uczelni i innych czynników. Głównym wątkiem w tych wszystkich wspólnych działaniach jest skoordynowany wysiłek zastosowania kreatywności, jaką pracownicy naukowi typowo poświęcają zawodowym działaniom, do okazania potrzeby i ważności chrześcijaństwa dla uczelni.

Część szkoleniowa

   Następujące materiały szkoleniowe są dostępne (przynajmniej w wersji angielskiej) i mogą być pomocne  w rozwoju w dziedzinie służby chrześcijańskiej.

Ministering in the Secular University. Ten podręcznik wydany przez Christian Leadership Ministries pokazuje jak pracownik uczelni może prowadzić służbę na świeckiej uczelni. Zawiera rozdziały mówiące o służbie osobistej, o wspólnej służbie razem z innymi wierzącymi pracownikami uczelni oraz o możliwościach prowadzenia służby poza granicami własnego kraju. (Tekst dostępny na stronie www.leaderu.com/cl-institute/index.html )

How You Can Be a Fruitful Witness, How You Can Introduce Others to Christ. Ta broszurka zawiera podstawy dotyczące skutecznego dzielenia się wiarą w Chrystusa z innymi. Opisuje jak ocenić stopień zainteresowania sprawami duchowymi, sposoby sprowadzenia rozmowy na tematy duchowe, jak można jasno przedstawić treść Ewangelii, jak odpowiadać na trudne pytania i jak doprowadzić rozmówcę do momentu podjęcia decyzji. Dostępna w Internecie na stronie www.ccci.org/transferable_concepts .

Relating to Students. Materiał przedstawia biblijne upoważnienie do docierania z Ewangelią do studentów, opisuje różne ciekawe i skuteczne sposoby jak to robić. (Dostępny na kasecie video przez służbę Christian Leadership Ministries)

Campus Culture.  Ta pozycja charakteryzuje współczesną sytuację na uczelniach wyższych w USA, włączając sprawy homoseksualizmu, politycznej poprawności, wielokulturowości, postmodernizmu i materializmu. (Dostępne przez służbę Christian Leadership Ministries)

Touching Your World: Reaching Out as a Faculty Wife. Podręcznik dla żon pracowników uczelni, które chcą prowadzić chrześcijańską służbę wśród studentów lub ogólnie w środowisku akademickim. Dostępne są cztery dodatki: Jak dzielić się swoją wiarą, Przedstaw swoją historię - układanie osobistego świadectwa nawrócenia, Odkrywanie najlepszej części - gościnność oraz Przyjęcie z dyskusją o Bożym dziedzictwie (Tekst dostępny na stronie www.leaderu.com/touching )

Living Proof. Seria 12 jednogodzinnych kaset video przedstawiających jak określić się jako osoba wierząca i jak skierować rozmowę na tematy duchowe i na treść Ewangelii. (Dostępne przez służbę The Navigators, www.gospelcom.net/navs )

One-to-One Discipling. Studium składające się z dziewięciu lekcji dla pomocy w budowaniu drugiej osoby jako ucznia Jezusa (Dostępne przez Al Broom, Multiplication Ministries, Vista, CA 619-598-0909 - USA)

Leadership.  Seminarium na kasecie video przedstawiające oparte na Biblii zasady przywództwa ze wskazówkami jak te zasady mogą być zastosowane przez pracowników uczelni. Zawiera ono też przykłady strategii pracy z innymi pracownikami uczelni. (Dostępne przez Christian Leadership Ministries)


Zastosowania

Poniżej podane są praktyczne zastosowania dla pracownika uczelni - chrześcijanina, który chce rozwijać służbę na uczelni.

1. Zbadaj, czy na twojej uczelni są spotkania Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki. Jeśli odbywają się, a ty w nich nie uczestniczysz, zacznij brać w nich udział. Jeśli nie, to rozważ skontaktowanie się z innymi wierzącymi pracownikami by rozpocząć takie spotkania. Zorganizuj je w taki sposób, by żony pracowników były znacząco zaangażowane w planowanie i wspólne działania, co utworzy znacznie silniejsze więzi w tworzonej społeczności wiary.

2. Przeczytaj Ministering in the Secular University: A Guide for Christian Professors nad Staff.  W połączeniu z modlitwą rozważ jakie - jako chrześcijanin pracujący na uczelni - masz możliwości wywierania duchowego wpływu na studentów i współpracowników.

3. Jeśli jesteś żonaty / zamężna, omów i módl się razem ze swoim współmałżonkiem jak ona / on może być skutecznie zaangażowana wraz z tobą w służbę wobec twoich studentów i współpracowników oraz ogólnie w środowisku akademickim.


Sugerowana bibliografia (w języku angielskim)

Adsit, Christopher. Personal Disciplemaking. San Bernardino, CA: Here's Life. 1988.

Bright, Bill. Witnessing Without Fear. San Bernardino, CA: Here's Life. 1987.

Bonhoeffer, Deitrich. The Cost of Discipleship. New York, NY: Macmillan. 1949.

Coleman, Robert. The Master Plan of Evangelism. Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell Company. 1963.

Hendricks, Howard and Bill Hendricks. As Iron Sharpens Iron. Chicago, IL: Moody Press. 1995.

Mellichamp, Joseph McRae. Ministering in the Secular University: A Guide for Christian Professors and Staff. Carrollton, TX: Lewis and Stanley. 1997.
(Complete text available on line at
www.leaderu.com/msu/index.html)

Stanley, Paul and Robert Clinton. Connecting: The Mentoring Relationships You Need to Succeed in Life. Colorado Springs, CO: NavPress. 1992.


Podjęte działania:


Zapisz tutaj konkretne działania, jakie chciałbyś / chciałabyś  podjąć jako zastosowanie rozdziału "Skuteczna służba chrześcijańska".


________________________________________________________________________________________________________
(powrót do początku)    (następny rozdział)

 

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface