WWW.CHFPN.PL

Doskonała opinia zawodowa

   Podstawy biblijne

   Os Guinness napisał w swojej książce "Powołanie: znalezienie i wypełnienie najważniejszego celu twojego życia": "Jako ludzie epoki modernizmu szukamy znaczenia, ważności. Pragniemy wywrzeć wpływ. Chcemy zostawić dziedzictwo... Powołanie jest tą prawdą, że Bóg powołuje nas do siebie tak zdecydowanie, że wszystko kim jesteśmy, wszystko co robimy i wszystko co mamy jest inwestowane ze szczególnym oddaniem i dynamizmem, realizowanym w życiu w odpowiedzi na Jego wezwania... Pojęcie powołania jest dla nas żywe, ponieważ dotyka modernistycznego poszukiwania podstawy indywidualnej tożsamości i zrozumienia samego człowieczeństwa... Prawdą nie jest to, że Bóg znajduje nam miejsce dla naszych darów, ale że Bóg stworzył nas i nasze dary dla miejsca według Jego wyboru - i będziemy sobą tylko wtedy, gdy tam będziemy."

   Czy kiedykolwiek myślałeś o swojej pracy na uczelni jako Bożym powołaniu dla twojego życia? Bóg stworzył cię i dał ci zdolności, które umożliwiają ci oddanie Mu chwały przez twoją pracę, reprezentowanie Go na uczelni. Czy postrzegasz swoją pozycję na uniwersytecie w kategoriach reprezentowania Boga w tym miejscu? Jak twoje zajęcia dydaktyczne i badania naukowe przynoszą chwałę Bogu? Jak reprezentujesz Go na uczelni?

   Guinness omawia różnicę między podstawowym i wtórnym powołaniem. "Nasze podstawowe powołanie jako naśladowców Chrystusa jest przez Niego, do Niego i dla Niego... Naszym wtórnym powołaniem, biorąc pod uwagę kim Bóg jest w swej suwerenności, jest to, że każdy, wszędzie i we wszystkim powinien myśleć, mówić, żyć i działać całkowicie dla Niego..." Guinness utrzymuje, że musimy zapewnić by nasze podstawowe powołanie prowadziło skutecznie do naszego wtórnego powołania. Pisze, że "ten holistyczny charakter powołania często był zniekształcany, przybierając formę dualizmu, wywyższającego to co duchowe kosztem tego co świeckie." Ci, którzy nie widzą powiązania między ich pracą na uniwersytecie i ich życiem jako chrześcijan poza uniwersytetem winni są tego zniekształcenia - czy jest ono intencjonalne czy też nie. Guinness pisze też o innym rodzaju dualizmu "wywyższającego element świecki kosztem duchowego... Czy cieszymy się naszą pracą, kochamy naszą pracę, dosłownie uwielbiamy ją, tak że nasze oddanie Jezusowi traci centralną pozycję?" Ci, którzy inwestują niemal całe życie w pracę - nauczanie i badania - bez choćby zatrzymania się, by rozważyć jak to zaangażowanie uwielbia Boga czy wywyższa Jego na uczelni - winni są tego drugiego rodzaju dualizmu, świadomie lub nie.

   Pismo święte wzywa wierzących: "Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana" (Kol 3,23). Powinniśmy postrzegać naszą pracę na uczelni w kategoriach inwestowania profesjonalnych zdolności danych nam przez Boga dla Jego chwały i czci, dla bycia solą i światłem tam, gdzie On nas umieścił jako pracowników naukowych.  Każdy projekt badawczy jest sposobnością czczenia Boga przez wytrwałe, gorliwe i uważne wysiłki. Każde nauczanie jest sposobnością przyniesienia chwały Bogu przez dobrze zorganizowaną i wrażliwie przekazaną prezentację. Każda więź osobowa jest sposobnością służenia jako Jego przedstawiciel. Jest różnica między chrześcijaninem - profesorem, a profesorem, który przypadkiem jest też chrześcijaninem. Ten pierwszy przemyślał omawiane tu zagadnienia i określił, jak jego podstawowe powołanie realizuje się w postaci wtórnego powołania na uniwersytecie; ten drugi nie przemyślał tych spraw. Prawdziwe znaczenie możemy zyskać tylko wtedy, gdy odnosimy nasze wtórne powołanie do podstawowego powołania.

   Czytamy w Jk 4,13-14: "Teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski, wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika." Nikt z nas nie zna długości naszego ziemskiego życia. Inwestowanie naszego zawodowego życia głównie w zdobywanie prestiżu, bogactwa czy władzy - jest brakiem spojrzenia na nasze życie w świetle wieczności. O ileż lepiej uznać, że przez danie nam pozycji profesora uczelni Bóg umożliwił nam zebranie żniwa o wiecznej wartości przez wpływ na tych, których Bóg chce doprowadzić do poznania Go.

   Jedna myśl na koniec warta jest powtórzenia. Apostoł Jan napisał: "Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą." (J 12,42-43) W dzisiejszych czasach wielu pracujących na uczelni chrześcijan obawia się wyznać swoją wiarę w Niego ze strachu, że mogą stracić swoje miejsce na uniwersytecie. Strach ten może być uzasadniony, ale potrzebujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: "Do czyjej pochwały, akceptacji dążymy?" Jeśli naprawdę szukamy Bożej pochwały, znajdziemy sposoby by właściwie i skutecznie wywyższyć Go i reprezentować Go na uczelni. Jeśli naprawdę wierzymy, że nasze stanowiska na uczelni dane są nam przez Pana by przynosić Mu chwałę i być Jego reprezentantami, nie będziemy się obawiać stanąć otwarcie po Jego stronie.

  

   Cechy charakteru

Chrześcijanina - pracownika naukowego charakteryzują następujący cechy postawy, dotyczące życia zawodowego:

1. Cieszy się reputacją troskliwego, oddanego nauczyciela. Profesor - chrześcijanin prowadzi dobrze przygotowane wykłady, nakierowane zarówno na nauczanie studentów, jak i stawianie przed nimi wyzwań zmuszających do pracy własnej dla dobrego opanowania nauczanego materiału. Jest dostępny dla studentów poza zajęciami, współodczuwa ich problemy, na jakie często natrafiają w życiu osobistym.

2. Wypełnia lub przekracza oczekiwania, stawiane przez uczelnię w pracy badawczej. W dziedzinie życia zawodowego wierzący pracownik naukowy dąży do przynoszenia chwały Jezusowi przez taką współpracę ze studentami i pracownikami uczelni, której efektem są wysokiej jakości artykuły, książki, prezentacje konferencyjne, sprawozdania - tak że wyniki pracy badawczej są wiarygodne, nie dające miejsca żadnym zarzutom.

3. Jest przygotowany by być troskliwym doradcą dla studentów. Profesor - chrześcijanin jest gotowy dać opartą na Biblii poradę, gdy ktoś go o to poprosi, lub gdy jest właściwa ku temu sytuacja. Jest gotowy, by dzielić się swoją wiarą w Jezusa i odpowiedzieć na pytania dotyczące wiary. To wymaga śledzenia, jakiego rodzaju problemy, pytania studenci mają i wypracowania właściwych odpowiedzi na nie. Wierzący pracownik uczelni również podejmuje inicjatywę wobec studentów, zapraszając ich do swojego domu, czy też starając się poznać ich bliżej na inne sposoby. Wie, gdzie może skierować studentów z poważnymi problemami, by mogli skorzystać z zawodowego poradnictwa.

4. Utrzymuje wysoki standard uczciwości i etyki w swojej służbie wobec innych. W swojej pracy profesor - chrześcijanin okazuje postawę sługi wobec kolegów oraz innych tak z, jak i spoza uczelni. Czy to na poziomie lokalnym, miasta, kraju czy też na międzynarodowym - pragnie przynieść chwałę Panu przez jakość jego zawodowych usług.

5. Postrzega pracę ze studentami oraz doktorantami czy młodszymi pracownikami uczelni jako sposobność do służby. W zajęciach mentorskich zachęca i umacnia swoich "podopiecznych", modląc się by Pan posłużył się tymi działaniami jako "Bożymi sposobnościami" do duchowej służby.

 

   Część szkoleniowa

Następujące materiały są dostępne (w języku angielskim) i mogą być pomocne w rozwoju w pracy zawodowej:

   Uzyskanie habilitacji ("Earning Tenure") Uzyskanie habilitacji jest jedną z najważniejszych spraw zawodowych, przed jaką stoją pracownicy naukowi nie mający stałego zatrudnienia na uczelni. Ten proces często dostarcza dużo stresu - złożoności dodają mu wymagania prowadzenia zajęć dydaktycznych, badań naukowych, pracy administracyjnej; niejasne i zmieniające się oczekiwania. Wpływają nań uprzedzenia innych, konflikty osobowości. To seminarium zarysowuje kilka skutecznych strategii podejścia do procesu habilitacji. (Notatki do seminarium dostępne na stronie http://www.leaderu.com/cl-institute/index.html )

Siedem zasad nauczyciela ("The Seven Laws of the Teacher") Ta seria kaset video prowadzona jest przez Howarda Hendricksa, jednego z najskuteczniejszych współczesnych chrześcijańskich wykładowców. Przedstawia siedem ważnych zasad nauczania, przydatnych dla każdego profesora. Do kaset dołączona jest książka i notatnik dla uczestnika. (Można uzyskać od służby "Walk Through the Bible Ministries", PO Box 80587, Atlanta, GA 30366)

Finansowanie badań.  ("Research Funding") Te warsztaty omawiają sposoby uzyskiwania środków finansowych na badania naukowe i odnoszą się do takich spraw, jak nawiązywanie kontaktów z agencjami sponsorującymi, pisanie opisów wstępnych, opisów badawczych, tworzenia zespołów zajmujących się badaniami interdyscyplinarnymi. (W trakcie przygotowania.)

Publikowanie artykułów. Jednym z ciągłych napięć w życiu pracowników naukowych jest konieczność publikowania rezultatów badań. Praca ta omawia pisanie artykułów wspólnych (ze studentami lub współpracownikami), przygotowanie skryptów, proces recenzji oraz sposoby reakcji na krytykę recenzentów. (W trakcie przygotowania)

 

   Zastosowania

   Poniżej podane są przydatne dla pracowników uczelni ćwiczenia pomocne w rozwoju w życiu zawodowym.

1. Zastanów się nad stwierdzeniem, że to Bóg dał ci twoją pozycję na uczelni i nad tym, jakie dał ci szczególne zdolności potrzebne w twojej pracy.

2. Zastanów się, jak możesz przynosić chwałę Bogu przez nauczanie, badania naukowe, pracę administracyjną - i jak możesz najskuteczniej reprezentować Jego na uczelni.

3. Jeśli nie jesteś zaangażowany w żadnej grupie pracujących na uczelni chrześcijan, rozważ zrobienie tego. Jeśli na twojej uczelni nie ma takiej grupy, zastanów się nad założeniem jej.

 

   Sugerowana bibliografia: (w języku angielskim)

Barna, George. The Power of Vision. Ventura, CA: Regal Books. 1992.

Beckett, John D. Loving Monday: Succeeding in Business Without Selling Your Soul. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 1998. (www.lovingmonday.com)

Buford, Bob. Half Time. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House. 1994.

Guinness, Os. The Call: Finding and Fulfilling the Central Purpose of Your Life. Nashville, TN: Word Publishing. 1998.

Marsden, George. The Outrageous Idea of Christian Scholarship. New York, NY: Oxford University Press. 1997.

Marsden, George. The Soul of the American University. New York, NY: Oxford University Press. 1994.

Monroe, Kelly. Finding God at Harvard. Grand Rapids, MI: Zondervan. 1996.


 

   Podjęte działania:

   Zapisz tutaj konkretne działania, jakie chciałbyś / chciałabyś  podjąć jako zastosowanie rozdziału "Doskonała opinia zawodowa":


(Powrót do początku)    (Następny rozdział)

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface