WWW.CHFPN.PL

Pełne oddania życie duchowe

Podstawy biblijne

   W Mt 22,35-38 Jezus określa co pasją każdego wierzącego chrześcijanina: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie." Jeśli naprawdę wierzymy, że jest to największe i pierwsze przykazanie i podejmiemy szczery wysiłek, by według niego postępować, będzie to przemieniać nasze życie. Wraz z dojrzewaniem naszej miłości do Pana Jezusa i oddania Jemu, dojrzewać będą nasze priorytety. Niemożliwe jest kochać kogoś bez spędzania czasu z nim lub przynajmniej bez myślenia o tej osobie. Jeśli prawdziwie kochamy Pana, On będzie najważniejszy w naszym życiu. Będzie dla nas przyjemnością spędzanie czasu z Nim nad Jego słowem i w modlitwie. Będziemy pragnęli znać Go i rozumieć Jego wolę dla nas. Tak jak Apostoł Paweł pytał w chwili swego nawrócenia: "Kto jesteś , Panie?" i "Co mam czynić, Panie?" (Dz 22,8.10) Dla chrześcijanina są to najważniejsze pytania życia i szukanie odpowiedzi na nie powinno go - czy też ją - zajmować.

   W dzisiejszym świecie każdy szuka natychmiastowych rozwiązań. Ale nie ma natychmiastowych sposobów na poznanie Boga. Możemy wiedzieć coś o Bogu - albo możemy znać Go. Poznajemy Boga, gdy żyjemy w przyjaźni z Nim, gdy ufamy Mu w każdej sprawie naszego życia, gdy doświadczamy Jego suwerennej władzy w naszym życiu i Jego mocy w okolicznościach naszego życia. Dla człowieka wierzącego oddanie Bogu jest nie tylko barometrem jego życia duchowego, ale fundamentem życia duchowego. Jeśli wytrwale spotykasz się ze swoim Panem w Jego słowie, poznając słowo Boże szukasz Jego woli dla swojego życia; jeśli wciąż rozmawiasz z Nim  we wielbieniu Go, w adoracji, dziękczynieniu, wyznaniu i prośbach; jeśli wierzysz, że On dokona wielkich rzeczy w twoim życiu - będziesz wzrastać w swojej więzi z Nim.
   Jak to się dzieje? Zaczyna się od zdecydowania, by spędzać czas z Nim w Jego słowie i w modlitwie. Nie jest w tym istotna ilość czasu - ale jego jakość. Te spotkania z Bogiem powinny być regularne (Dn 6,11), bez pośpiechu i rozproszenia uwagi (Mk 1,35).

   Zasadniczą ważność ma zrozumienie, że źródłem mocy w naszym duchowym  życiu jest Bóg, a nie my sami. Życie chrześcijańskie nie jest listą nakazów i zakazów, które staramy się wypełnić; jest to raczej życie Boga przepływające w nas i przez nas. Jezus powiedział o tych, którzy pójdą za Nim: "Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza" (J 7,38). Opisywał skutek działania Ducha Świętego, którego otrzymuje każdy wierzący. Bill Bright, założyciel i przewodniczący Campus Crusade for Christ, napisał w swojej książce "Duch Święty: klucz do nadprzyrodzonego życia":

   "Nie ma prawdy ważniejszej dla wierzącego od zrozumienia służby Ducha Świętego, od tego jak być napełnionym Nim, jak być poddanym Jemu. Jak często mówię, gdybym miał przekazać tylko jedną rzecz chrześcijańskiemu światu, dotyczyłaby właśnie tego. Każdy dzień może być ekscytującą przygodą dla chrześcijanina, który odkrył ten klucz do nadprzyrodzonego życia, gdyż taka osoba poznała realność napełnienia Duchem Świętym i żyje - chwilę po chwili - pod Jego łaskawym prowadzeniem i miłością. Kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, jesteśmy napełnieni Jezusem Chrystusem. Również jeśli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, moc o wiele większa niż nasza własna uwalnia się w nas i przez nas dla zwycięskiego życia i owocnego świadczenia o Zbawicielu. Bez mocy i prowadzenia Ducha Świętego, chrześcijanin nie może doświadczyć radości i cudowności nadprzyrodzonego życia. Ta zdumiewająca nadprzyrodzona moc Ducha Świętego - życie Chrystusa w każdym wierzącym - wyzwala się w naszym życiu przez wiarę, gdy poddajemy władzę nad naszym życiem Duchowi Świętemu. A ponieważ służba Ducha Świętego polega na uwielbieniu Chrystusa, Jezus Chrystus może teraz bez przeszkód działać w nas i przez nas, by wypełnić swoją doskonałą wolę"


Cechy charakteru

Pracownika naukowego - chrześcijanina wyróżniają w jego duchowym życiu takie cechy jego cechy jak:

1. Doświadcza bliskiej, osobistej przyjaźni z Chrystusem. Pracownik naukowy - chrześcijanin kocha Pana całym sercem, całą duszą i umysłem; więź z Bogiem zajmuje centralne miejsce w jego życiu. Jego priorytety są jasno widoczne przez to, jak zarządza swoimi zajęciami, finansami i innymi zasobami.

2. Dostatecznie zna atrybuty (cechy charakteru) Boga i potrafi odnosić się do nich w rozmowie i modlitwie.

3. Regularnie spotyka się z Bogiem w "czasie skupienia" i przez skuteczną, gorliwą modlitwę. Dojrzały wierzący raduje się ożywczą duchową więzią z Bogiem, w której szuka Pana przez Jego słowo, stosując zasady Pisma świętego w swoim życiu, rozmawiając z Bogiem o sprawach swojego życia, i doświadczając dodającej sił mocy Bożego Ducha Świętego.

4. Regularnie uczy się na pamięć fragmentów słowa Bożego i medytuje nad jego treścią. W czterech Ewangeliach Jezus cytuje 66 różnych fragmentów Pisma. Jeśli Boży Syn w swoim człowieczeństwie znał i stosował Pismo w codziennych sytuacjach, czyż nie podobnie powinien postępować wierzący w Jezusa? Król Dawid radzi nam gromadzić słowo Boże w naszym sercu, by ochronić nas przed grzechem przeciw Bogu. (Ps 119,9.11)


Część szkoleniowa

   Doświadczanie Boga. Studium oparte na książce Henry'ego Blackaby "Experiencing God" (Nashville, TN: Life Way Press, 1990), obejmuje zasady, pozwalające wierzącemu doświadczać działania Bożego w tym, co tylko Bóg może uczynić. Omawiane tematy obejmują słuchanie, gdy Bóg przemawia do nas, określanie Bożego działania w swoim życiu, dostosowanie przekonań, charakteru i postępowania do Boga i Jego dróg. Studium zawiera podręcznik, zeszyt do ćwiczeń i poradnik dla prowadzącego.

Jak być napełnionym Duchem Świętym. Na tej kasecie wideo Dr Bill Bright, przewodniczący Campus Crusade for Christ International, odpowiada na pięć ważnych pytań: Kim jest Duch Święty? Dlaczego przyszedł? Co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym? Dlaczego przeciętny chrześcijanin nie jest napełniony Duchem Świętym? Jak można zostać napełnionym Duchem Świętym? (Dostępna w wersji angielskiej przez służbę Christian Leadership Ministries, w polskiej wersji drukowanej możliwa do uzyskania przez Ruch Nowego Życia)

   Jak mieć "czas skupienia". Ta kaseta wideo przedstawia proste, ale praktyczne, ośmiostopniowe podejście do korzystania z Pisma świętego w swoim życiu duchowym. Wielu ludzi stwierdziło, że to proste podejście zrewolucjonizowało ich duchowe życie. (Dostępne w wersji angielskiej przez Christian Leadership Ministries)

  Jak się modlić. W J 14,13 Jezus mówi: "A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu." Potrzebujemy modlić się by Bóg otworzył drzwi i zmiękczył serca, jeśli chcemy mieć nadzieję by chrześcijańska myśl, chrześcijańskie ideały i idee powróciły na rynek uniwersytetu. Materiał ten przedstawia kilka praktycznych zasad modlitwy. (Dostępne w wersji polskiej przez Ruch Nowego Życia)

   Zapamiętywanie fragmentów Pisma świętego.  Jednym z najstarszych i najskuteczniejszych sposobów uczenia się na pamięć wersetów biblijnych jest "Tematyczny system zapamiętywania" Nawigatorów. Wytrwale stosując prosty plan, można nauczyć się na pamięć wiele wersetów z Biblii dla zastosowania w różnorodnych sytuacjach życiowych. (Dostępne w wersji angielskiej przez The Navigators, www.gospelcom.net/navs)


Zastosowania

Poniżej podajemy ćwiczenia przydatne dla chrześcijanina - pracownika naukowego, który chce wzbogacić swoje życie duchowe.

1. Rozpocznij prowadzenie regularnego "czasu skupienia" (jeśli jeszcze tego nie robisz). Możesz uznać za przydatne prowadzenie "dziennika czasu skupienia", do zapisywania tego, co Bóg cię uczy podczas spotkań z Nim. Możesz też prowadzić dziennik próśb modlitewnych i Bożych odpowiedzi na twoją modlitwę.

2. Zacznij uczyć się na pamięć wersetów biblijnych w regularny sposób. Do tego przedsięwzięcia dobrze jest mieć kogoś, przed kim będzie się odpowiedzialnym, kto będzie mógł sprawdzić twoje postępy i zachęcać do wytrwałości.

3. Czytaj systematycznie całość Biblii. Dla niektórych pracowników służby Christian Leadership wezwaniem i inspiracją w tej dziedzinie był przykład babci jednego z nich, która do swojej śmierci, czytając każdego roku całe Pismo święte, przeczytała je 70 razy!


Sugerowana bibliografia (w języku angielskim)

Bright, Bill. The Holy Spirit: Key to Supernatural Living. Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers. 1993.

Foster, Richard. Celebration of Disciplines. New York, NY: Harper & Row. 1978.

McDonald, Gordon. Ordering Your Private World. Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers. 1985.

One Year Bible. Wheaton, IL: Tyndale House. 1986.

Packer, J. I. Knowing God. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 1973.

Piper, John. A Hunger for God: Desiring God Through Fasting and Prayer. Wheaton, IL: Crossway Books. 1997.

Tozer, A. W. The Knowledge of the Holy. New York, NY: Harper & Row, Publishers. 1961.

Tozer, A. W. The Pursuit of God. Camp Hill, PA: Christian Publications. 1982.

Whitney, Donald. Spiritual Disciplines for the Christian Life. Colorado Springs, CO: NavPress. 1991.

Willard, Dallas. The Spirit of the Disciplines: Understanding How God Changes Lives. San Francisco: CA: Harper. 1991.

 

Podjęte działania:


Zapisz tutaj konkretne działania, jakie chciałbyś / chciałabyś  podjąć jako zastosowanie rozdziału "Pełne oddania życie duchowe".


________________________________________________________________________________
(powrót do początku)    (następny rozdział)

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface