WWW.CHFPN.PL

Życie osobiste nakierowane na cel

Biblijne podstawy


   W Psalmie 90, 10-12 Mojżesz modli się: "Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich to trud i marność: bo szybko mijają, my zaś odlatujemy (...). Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca." Krótkotrwałość życia zachęcała Mojżesza do koncentracji na sprawach ważnych. Apostoł Paweł dochodził do podobnych wniosków w Liście do Efezjan, 5,15-16: "Baczcie więc pilnie, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe." Jezus Chrystus dał nam w "Kazaniu na górze" jasne określenie, co jest ważne: "Starajcie się naprzód o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Ew. Mateusza 6,33).

   Wyraźnie widać, że Jezus prowadził swoje życie według tego wzoru. W Ew. Jana 17,4 Jezus powiedział: "Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania." Gdy czytamy Ewangelie, oczywistym jest że Jezus koncentrował się właśnie na tym celu - wypełnieniu dzieła Ojca, realizacji Jego powołania. Nie dał się odciągnąć pokusami wygody, dóbr materialnych czy władzy. Skupiał się na ludziach. Miał czas dla ludzi. Był zainteresowany ludźmi i ich sprawami. Kochał ludzi. Oddał swoją pozycję w niebie, a na koniec też życie, za ludzi.

   A co z chrześcijaninem - pracownikiem naukowym? Powinien on rozumieć, tak jak Abraham (List do Hebrajczyków, 11,9), że dla chrześcijanina życie jest krótkim epizodem zanurzonym we wieczności, że nasze dni są policzone i ograniczone, że mamy żyć na tym świecie jako przybysze w obcym kraju. Pracownik naukowy - chrześcijanin jest człowiekiem wizji. Jezus określił, co przede wszystkim winno zajmować tych, którzy za Nim idą: "będziecie Moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi." (Dzieje Apostolskie, 1,8) W Ew. Mateusza 28,19-20 Jezus określił swoje oczekiwania, mówiąc: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata."  Chrześcijanin - pracownik naukowy powinien postrzegać wszelkie swoje działania w świetle swojego zaangażowania jako ambasadora Chrystusa (2 List do Koryntian, 5,20).

   Nie chcę przez to powiedzieć, że nie powinniśmy dążyć do osiągnięcia wielkich rzeczy ani że nie mamy dążyć do doskonałości w każdej dziedzinie naszego życia. Dążenie do głębokiego poznania i znaczących osiągnięć w swojej dziedzinie wiedzy jest właściwym celem dla chrześcijanina - pracownika naukowego. Dążenie by być znakomitym nauczycielem jest również w pełni właściwe. To co mam na myśli, to że wszelkie działania w życiu są znaczące, jeśli są poświęcone Panu i jeśli są realizowane w szerszym kontekście szukania najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości oraz wiernego reprezentowania Jezusa. Dążenie do uznania w pracy naukowej i dydaktycznej bez chęci użycia tego uznania by pomóc innym poznać Chrystusa, po prostu nie pasuje do zadania, by szukać najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Pracownik naukowy - chrześcijanin powinien dążyć do tego, by jak najdoskonalej przynosić chwałę Bogu, a nie jak zyskiwać chwałę dla samego lub samej siebie.


Cechy charakteru


Życie osobiste pracownika naukowego - chrześcijanina winno charakteryzować:
1. Postrzeganie każdej dziedziny życia jako poddanej suwerenności Boga. W kontekście Mateusza 6,33 jego lub jej związek z Bogiem jest centralnym punktem całego życia - i wszystko inne wypływa z tej więzi z Bogiem.
2. Zrozumienie polecenia Chrystusa, by być Jego przedstawicielem wobec innych oraz by czynić innych uczniami Jezusa. Opieranie swojego poczucia wartości przede wszystkim o więź z Jezusem, a nie o osiągnięcia zawodowe lub inne.
3. W świetle tych dwóch poprzednich punktów, rozważenie w modlitwie oraz określenie Bożych priorytety dla swojego życia oraz zapisanie swoich celów życiowych w różnych dziedzinach: intelektualnej, fizycznej, społecznej, duchowej itp.
4. Prowadzenie swojego życie tak, by wykorzystanie czasu rzeczywiście odzwierciedlało te Boże priorytety.


Część szkoleniowa


Seminarium "Życie nakierowane na cel", oparte o treść książki "7 nawyków skutecznego działania" Stephana R. Covey'a. Umożliwia ono obiektywne spojrzenie na siebie oraz określenie najważniejszych spraw, wokół których można uporządkować swoje życie. Seminarium daje też podstawy prowadzenia życia w oparciu o wartości najważniejsze każdego dnia i tygodnia.


Zastosowania


Oto kilka użytecznych wskazówek dla chrześcijanina - pracownika naukowego, który chce prowadzić życie bardziej nakierowane na cel.
1. Zapisz swoje osobiste określenie misji życiowej i kieruj się nim. W tym celu określ, jakie sprawy w swoim życiu uznajesz za najważniejsze, zapisz je jako sformułowanie swego celu życiowego i zacznij prowadzić swoje życie tak, by rzeczywiście realizować ten zasadniczy cel.
2. Spraw by ważność a nie pilność określała twoje priorytety. Zrozum różnicę między ważnymi działaniami a pilnymi działaniami; staraj się realizować ważne działania nawet kosztem pilnych.


Literatura (angielsko-języczna)


Beckett, John D. Loving Monday: Succeeding in Business Without Selling Your Soul. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 1998. (Complete text available on line at www.lovingmonday.com)
Buford, Bob. Half Time. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House. 1994.
Covey, Stephen R. The Seven Habits of Highly Effective People. New York: Simon and Schuster. 1989.
Covey, Stephen R., A. Roger Merrill, and Rebecca R. Merrill. First Things First. New York: Simon and Schuster. 1994.
Guinness, Os. The Call: Finding and Fulfilling the Central Purpose of Your Life. Nashville, TN: Word Publishing. 1998.
Morley, Patrick M., The Man in the Mirror: Solving the 24 Problems Men Face. Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers. 1992.
Sanders, J. Oswald. Spiritual Leadership. Chicago, IL: Moody Press. 1967.


Do realizacji


Zapisz jakie konkretne działania chcesz podjąć po rozważeniu materiału tego rozdziału, dotyczącego życia nakierowanego na cel.

(Powrót do początku)    (Następny rozdział)

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface